Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Hamnbranschen 003

 

Hamnbranschens fackavdelning är en av Sjömansunionens riksomfattande fackavdelningar. Den fungerar som intressebevakare för personer som arbetar med olika fartygstjänster i hamnarna. Som fartygstjänster räknas bland annat att förtöja, flytta och lösgöra fartygen, samt övriga tjänster som tillhandahålls fartygen medan de ligger i hamn.

Hela 90 procent av avdelningens medlemmar arbetar som hamnövervakare. Nästan alla havshamnar, från Fredrikshamn till Kemi, finns representerade bland medlemmarna i Hamnbranschens fackavdelning. Avdelningens hemort är Helsingfors där också de flesta mötena hålls. Medlemsantalet är ungefär 100.

Medlemmarna i Hamnbranschens fackavdelning omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt det kommunala ”tekniska avtalet”. Huvudavtalsparten är JHL. Organisationerna har kommit överens om att Sjömans-Unionen har rätt till framställning angående huvudavtalet och att förtroendemännen på lokal nivå sköter intressevakningen för sina egna medlemmar. Som branschens huvudförtroendeman fungerar avdelningens ordförande.

Roll som intressebevakare

På grund av Hamnbranschens särdrag sköts medlemmarnas intressebevakning på ett sätt som till viss del avviker från de övriga avdelningarnas intressebevakning. Fackavdelningen spelar en framträdande roll som medlemmarnas intressebevakare och på nästan alla möten behandlas ärenden som rör tolkningen av kollektivavtalsvillkor eller anställningsförhållanden. Mötet tar ställning till frågan och för den vid behov vidare till Sjömans-Unionens avdelning för intressebevakning, som vidtar nödvändiga åtgärder.

Avdelningen kontaktas ofta angående i stort sett alla tänkbara arbetsfrågor. Eftersom slutlönen till stor del består av olika tillägg, förorsakar löneräkningen en hel del huvudbry. Sjömans-Unionen har vid ett flertal tillfällen framgångsrikt drivit in lönefodringar till betalning för medlemmars räkning. Trots att kommunsektorn i allmänhet betraktas som en pålitlig avtalspartner återfinns även här liknande brister som inom övriga kollektivavtalssektorer.

Det är dock skäl att påminna att vissa frågor grundar sig på avtal medan andra inte gör det. Det finns frågor som faller inom ”förvaltarens makt" och som varken fackförbundet eller förtroendemannen kan påverka.

Som en del av Sjömans-Unionen är Hamnbranschens fackavdelning även medlem i European Boatmen’s Association (EBA). EBA:s stadgeenliga uppgift är att utveckla hamnövervakarnas yrkeskunskap, förbättra deras sociala ställning, öka solidariteten mellan medlemsländerna, samt förhindra att arbetskraften inom hamnsektorn säljs till underpris. EBA har till ex. sammanställt ett informationspaket angående minimibehörighetskraven för hamnpersonal. Detta utbildningspaket ingick sedermera i Satakunnan ammattikorkeakoulus kursutbud vid enheten för sjöfart i Raumo. Denna internationella koppling har utan tvivel varit till stor nytta för vår bransch.

Fackavdelningen håller vår- och höstmöten som är öppna för alla. Avdelningens ordförande/huvudförtroendeman och förbundets funktionär besöker hamnar enligt överenskommelse. Vid dessa tillfällen diskuteras aktuella händelser och frågor inom förbundet och branschen, liksom också internationella samtalsämnen. Målsättningen är en interaktiv diskussion där medlemmarnas åsikter och förslag dokumenteras för att senare eventuellt framläggas vid nästa kollektivavtalsrunda. Medlemmarna har alltså goda möjligheter att påverka och göra sin röst hörd.

Hamnbranschens fackavdelning stöder, informerar och handleder medlemmarnas frivilliga rekreationsverksamhet. Fackavdelningen har överlåtit själva anordnandet av aktiviteter till proffs inom branschen och koncentrerar sig numera på att jobba för frågor som rör medlemmarnas arbete.

Styrelse

ordförande Tapio Ristimäki
vice ordförande Mikael Rainosalo

Styrelse:
Jorma Sipari
Timo Rouvali
Jarkko Utela
Marko Taipalaus

Suppleant:
Timo Lammi
Juha Vesa

Kontaktuppgifter:

Ordförande Tapio Ristimäki
tel. +358 50 086 2190