Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Arbetarskydd

 

Arbetarskyddet är en del av intressebevakningen. Genom att man ser till att arbetarskyddsanvisningarna och -bestämmelserna efterföljs, kan man förhindra uppkomsten av farliga situationer och olyckor. Sjömans-Unionen utgår från, att varje medlem ska kunna arbeta i en säker arbetsmiljö.

Fartyget som arbetsmiljö är utmanande då väderförhållandena till sjöss tidvis kan vara hårda och kan förändras med kort varsel. Perioderna i hamnarna är för det mesta korta och hektiska.

Då man rör sig på lastdäcken och i lastutrymmen ska man efterfölja säkerhetsanvisningarna för stuveriarbete. De risker och faror som lyft- och flyttanordningar kan medföra ska iakttas under alla förhållanden.

Ombord på fartygen (speciellt ombord på container-, tank- och kemikaliefartyg) transporteras farliga  ämnen. Då man skyddar sig mot och vid hanteringen av sådana ämnen, ska särskild försiktighet iakttas.

Fartygets förtöjning och losskastning sker numera med mycket små besättningar, vilket ökar riskfaktorerna.

Ombord på de s.k. SOLAS -fartygen (fartyg över 500 GT) måste man tillämpa ett säkerhetsledningssystem kallat ISM -koden. Genom att efterfölja ISM -koden tillsammans med ett fungerande arbetarskyddssamarbete tryggar man säkerhetsmässigt arbetet ombord på fartygen.