Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Stadgar

 

1 § Namn och hemort

1. Föreningens namn är Suomen Merimies-Unioni SMU ry, på svenska Finlands Sjömans-Union FSU rf och dess hemort är Helsingfors.

2 § Syfte

1. Unionens syfte är att

  • förena arbetstagare sysselsatta inom handelsflottan, i kust- och insjötrafik, på bogserare och i andra uppgifter som ansluter sig till eller har att göra med sjöfarten, och av dem bildade registrerade föreningar i en enhetlig organisation, samt
  • främja ovan nämnda arbetstagares fackliga, arbetarskydds-, löne-, sociala och kulturella intressen och rättigheter.

3 § Verksamhetsformer och organ

1. Unionen förverkligar sitt syfte genom

  • att bevaka arbetstagarnas intressen och rättigheter inom sitt organisationsområde när kollektivavtal för arbetstagare och tjänstemän skall ingås och tillämpas.
  • att delta i beredningen av lagstiftning och övriga normer som påverkar sjöfartsbranschen och arbetstagarnas ställning;
  • att bedriva informations-, utbildnings- och publikationsverksamhet;
  • att inkomma med initiativ och förslag, avge yttranden och publicera ställningstaganden, samt
  • att bedriva samarbete som främjar dess ändamål med motsvarande inhemska och internationella organisationer.

2. Unionens organ är kongressen, fullmäktige och styrelsen. Vidare har Unionen ett kontor, som leds av en ledningsgrupp underställd styrelsen och som är branschvis indelat på ett sätt som fastställts av styrelsen. Ledningsgruppen består av styrelsens ordförande, förbundssekreteraren och funktionärer utnämnda av styrelsen.

3. De arbetstagare som är organiserade inom Unionen väljer för Unionens verksamhet på arbetsplatsnivå förtroendemän som tillsammans utgör Unionens förtroendemannaorganisation.

4 § Politiskt oberoende

1. Unionen är politiskt oberoende och varken Unionen eller någon av dess medlemsföreningar kan tillhöra ett politiskt parti.

5 § Medlemmar

1.  Som personmedlemmar i Unionen kan ansluta sig fysiska personer sysselsatta inom handelsflottan, i kust- och insjötrafik, på bogserare och i andra uppgifter som nära ansluter sig till sjöfarten. Som medlemsföreningar i Unionen kan ansluta sig registrerade föreningar bildade av personmedlemmar i Unionen. Personmedlemmarna hör till den medlemsförening inom vars område de är bosatta eller har sin arbetsplats.

 2.  Medlemmarna skall förbinda sig att iaktta dessa stadgar och de beslut som fattats av Unionens verksamhetsorgan. En medlemsförening som önskar ändra sina stadgar skall inhämta godkännande av Unionens styrelse. 

6 § Medlemmarnas rättigheter inom Unionen

1. Personmedlemmar och medlemsföreningar är jämbördigt berättigade att inom Unionen erhålla de förmåner och rättigheter som bygger på dessa stadgar förutsatt att de regelbundet har betalat sina medlemsavgifter och uppfyllt sina medlemsförpliktelser. En personmedlem som varaktigt har gått i pension får emellertid inte delta i beslutsfattandet.

 2. En arbetstagare som har tillhört en annan, av styrelsen godkänd facklig organisation och som övergår till arbete inom Unionens organisationsområde och upptas som personmedlem i Unionen, får de rättigheter och förmåner som bygger på dessa och medlemsföreningens stadgar, förutsatt att arbetstagaren har uppfyllt sina medlemsförpliktelser gentemot sina tidigare fackliga organisationer.

7 § Medlemsavgifter och ekonomisk verksamhet

1. Av en personmedlemuppbärs varje lönebetalningsmånad på avlöningsdagen en ordinarie medlemsavgift som fastställts av fullmäktiges höstmöte och som får utgöra högst två (2) procent av personmedlemmens totala lön eller det utkomstskydd medlemmen lyfter vid arbetslöshet. Medlemsavgiften för personmedlem som arbetar på fartyg under utländsk flagg och som hör till behörig utländsk sjöfararorganisation kan vara av annan storlek än medlemsavgiften för personmedlem som arbetar på fartyg under finsk flagg. I samband med inkasseringen av medlemsavgift uppbärs och innehålls samtidigt en medlemsavgift till Finlands Sjömans-Unions arbetslöshetskassa. Av de inkasserade medlemsavgifterna återförs årligen ett av fullmäktiges höstmöte fastställt belopp till medlemsföreningarna såsom avdelningsåterbäring och förvaltningsbidrag.

 2. Om uppbärande av en extraordinarie medlemsavgift och storleken av denna beslutar fullmäktige. Styrelsen kan besluta uppbära en extraordinarie medlemsavgift om Unionens ekonomiska ställning har försvagats på grund av konfliktåtgärder. Den extraordinarie medlemsavgiften som styrelsen fattar beslut om kan under ett kalenderår vara högst lika stor som den ordinarie medlemsavgiften för tre (3) månader.

3. En personmedlem är befriad från avgifter enligt dessa stadgar om han eller hon inte har förvärvsinkomster:

1) på grund av att medlemmen gör militärtjänst
2) på grund av att medlemmen är arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller olycksfall
3) på grund av att medlemmen har moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet
4) på grund av att medlemmen är studieledig
5) på grund av att medlemmen studerar med tanke på en bransch avseddi 2 §.

Också en personmedlem som av någon annan motsvarande anledning saknar förvärvsinkomster kan av styrelsen befrias från medlemsavgifter.

4. Personmedlemmarbefrias från medlemsavgifter enligt dessa stadgar då de går varaktigt i pension förutsatt att de inte har någon förvärvsinkomst.

5. Befrielse från medlemsavgift förutsätter att vederbörande företer en utredning över grunderna för befrielse från medlemsavgift. En personmedlem är också i övrigt skyldig att vid behov framlägga en utredning över sina förvärvsinkomster.

6. Medlemsavgifterna uppbärs och innehålls på ett sätt som styrelsen beslutar särskilt.

7. Till stöd för sin verksamhet kan Unionen ta emot understöd, donationer och testamenten samt med vederbörligt tillstånd föranstalta lotterier och penninginsamlingar. Unionen kan äga för verksamheten behövlig lös och fast egendom.

8 § Upphörande av medlemskap

1. En medlem kan utträda ur Unionen genom skriftlig anmälan därom till styrelsen eller dess ordförande. Utträde kan också anmälas till protokollet på ett fullmäktigemöte eller på kongressen.

2. Ett beslut av en medlemsförening om utträde ur Unionen skall fattas på två (2) på varandra följande ordinarie möten. Förslaget om utträde blir godkänt om det på vardera mötet biträtts av minst fem sjättedelar (5/6) av de röstande. Att frågan om utträde tas upp till behandling skall meddelas i möteskallelsen, som skall tillställas Unionen styrelse till kännedom. Då frågan om utträde behandlas på en medlemsförenings möte, har en representant för Unionen närvaro- och yttranderätt. Medlemsföreningens utträde träder i kraft ett (1) år efter det att anmälan därom gjordes, om fullmäktige inte beslutar annorlunda.

3. Fullmäktige kan ur Unionen utesluta en sådan medlemsförening och styrelsen en sådan personmedlem 

1) som har verkat eller tillåtit sina medlemmar att verka i strid med dessa stadgar eller beslut som fattats av Unionens ledande organ
2) som genom sitt förfarande inom eller utom Unionen betydligt har skadat Unionen eller
3) som har underlåtit att uppfylla de förpliktelser som föreningen eller personmedlemmenhar åtagit sig vid inträdet i Unionen.


4. Innan beslut om uteslutning fattas, skall medlemmen beredas tillfälle att bli hörd.

5. En medlemsom har utträtt eller uteslutits ur Unionen skall till Unionen betala de avgifter enligt dessa stadgar som har förfallit innan medlemsförhållandet upphörde.

6. Om en personmedlem inte har betalat sin medlemsavgift inom två (2) månader efter förfallodagen kan Unionens styrelse respektive medlemsföreningens styrelse anse att medlemmen har utträtt ur Unionen respektive medlemsföreningen, dock inte då betalningen är försenad av en orsak som inte beror på medlemmen. En medlem som anses ha utträtt på grund av försummade avgifter kan återupptas som medlem efter att ha betalat alla resterande medlemsavgifter.

9 § Styrelsen

1. Till Unionens styrelse hör ordföranden, förbundssekreteraren och minst åtta (8) samt högst tretton (13) övriga ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande. Med undantag för Unionens ordförande och förbundssekreteraren har varje ordinarie ledamot i styrelsen en personlig suppleant som träder i stället för den ordinarie ledamoten då denne eller denna är förhindrad. Vid förhinder för den styrelseledamot som har blivit vald till viceordförande, träder hans eller hennes personliga suppleant i stället, dock inte som viceordförande.

 2. De ordinarie ledamöterna och suppleanterna i styrelsen väljs på ordinarie kongress och deras mandat börjar från den kongress som har valt dem och fortsätter till nästa ordinarie kongress. Vid valet av ordinarie ledamöter eller suppleanter i styrelsen skall hänsyn tas till medlemskårens fördelning på olika regioner och olika yrkesgrupper och kollektivavtalsområden.

3. Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden är förhindrad, av viceordföranden, dock minst en gång per kvartal. Styrelsen är beslutför när ordföranden och viceordföranden och minst hälften av styrelsens övriga ledamöter är närvarande. Ärendena avgörs med enkelt röstflertal. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av mötets ordförande. Vid lika röstetal vid val avgör lotten.

4. Över styrelsens sammanträden och beslut som fattas vid dessa skall protokoll föras som undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Protokollet justeras på följande styrelsemöte, om styrelsen inte beslutar annorlunda.

5. Styrelsen tillsätter inom sig ett arbets- och ekonomiutskott, vars uppgift är att bereda ärendena till styrelsens möte. Till arbets- och ekonomiutskottet hör styrelsens ordförande, viceordföranden, förbundssekreteraren och 1-4 övriga medlemmar som styrelsen valt inom sig.

6. Fullmäktiges ordförande, eller om ordföranden förhindrad, fullmäktiges viceordförande samt representanter för de medlemsföreningar, från vilka inte någon representant invalts i Unionens styrelse, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens  möten om styrelsen inte beslutar annorlunda. Fullmäktiges ordförande, eller om ordföranden är förhindrad, fullmäktiges viceordförande har också närvaro- och yttranderätt vid möten som hålls av styrelsens arbets- och ekonomiutskottet om inte styrelsen beslutar annorlunda.

10 § Styrelsens uppgifter

1. Styrelsen skall sköta Unionens angelägenheter och egendom med omsorg och i enlighet med gällande lag, dessa stadgar samt kongressens och fullmäktiges beslut.

2. Styrelsen kan besluta om försäljning eller byte av Unionens egendom eller ställa den som säkerhet för en förbindelse. Om överlåtelse eller inteckning av egendom som är betydande för Unionens verksamhet beslutar emellertid alltid fullmäktige.

3. Styrelsen beslutar om anställning av funktionärer för Unionen och om dessas uppgifter samt övervakar och leder deras verksamhet.

4. Styrelsen kan utfärda för Unionens verksamhet nödvändiga direktiv och tillsätta ett utbildningsutskott, ett kollektivavtalsutskott och ett arbetarskyddsutskott samt andra behövliga utskott och arbetsgrupper. Styrelsen kan också efter förgottfinnande höra sakkunniga eller inhämta expertutlåtanden innan definitivt beslut fattas i ett ärende.

5. Varje personmedlem och medlemsförening kan för behandling i styrelse förelägga ärenden som hör till styrelsens kompetensområde.

6. Om betalning av arvoden till styrelseledamöterna beslutar fullmäktige.

11 § Firmateckning

1. Unionens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande och förbundssekreteraren, två tillsammans, eller någon av dessa tillsammans med en av styrelsen utsedd ordinarie styrelseledamot eller annan person.

12 § Kongressen

1. Kongressen utövar beslutanderätten inom Unionen i alla de ärenden som varken enligt dessa stadgar eller föreningslagen hör till fullmäktiges eller styrelsens kompetensområde.

2. Den ordinarie kongressen sammanträder vart fjärde (4) år under första halvåret. Tid och plats för kongressen fastställs närmare av styrelsen. Extraordinarie kongress hålls om kongressen så har beslutat eller om styrelsen efter att ha hört fullmäktige anser det befogat eller om minst 1/10 av medlemmarna eller minst 1/3 av medlemsföreningarna vilkas sammanlagda medlemsantal är minst 1/10 av Unionens medlemsantal kräver det skriftligt hos styrelsen för behandling av ett av dem förelagt ärende.

3. Kongressen sammankallas av styrelsen. Kallelsen skall publiceras i tidningen Sjömannen och skriftligt tillställas varje medlemsförening senast fyra (4) månader före kongressen. Kongressens arbetsordning och inlämnade motioner skall tillställas kongressombuden senast femton (15) dagar före kongressen.

4. Kongressen öppnas av styrelsens ordförande eller, om ordföranden är förhindrad, av styrelsens viceordförande.

5. Den ordinarie kongressen behandlar följande ärende:

1) kongressen konstituerar sig;
2) verksamhets- och räkenskapsberättelsen för föregående kongressperiod samt revisorernas utlåtande;
3) beslut om godkännande av bokslutet för föregående räkenskapsperiod och beviljande av ansvarsfrihet åt de räkenskapsskyldiga;
4) fastställande av riktlinjer för verksamheten och ekonomiplan för nästa kongressperiod:
5) val av fullmäktiges ordförande och övriga ordinarie ledamöter i fullmäktige samt personliga suppleanter för dessa:
6) val av styrelsens ordförande, förbundssekreteraren och övriga ledamöter i styrelsen samt personliga suppleanter för dessa;
7) val av revisorer och revisorssuppleanter;
8) beslut om dagtraktamenten och reseersättningar som skall betalas till kongressombuden, samt
9) behandling av till kongressen inlämnade motioner.


6. Varje kongressombud har en röst. Om varken dessa stadgar eller föreningslagen bestämmer annorlunda, gäller den mening som biträtts av över hälften av de röstande. Vid lika röstetal gäller den mening som omfattas av mötets ordförande. Om ordföranden vägrar att meddela sin mening, avgör lotten vid lika röstetal. Vid val som förrättas med slutna röstsedlar avgör alltid lotten vid lika röstetal. Om röstningsförfarandet beslutar kongressen.

7. Varje personmedlem och medlemsförening har rätt att inkomma med förslag till kongressen. Förslagen skall skriftligt tillställas styrelsen senast två (2) månader före kongressen.

8. Styrelseledamöterna, fullmäktiges ordförande eller, då ordföranden är förhindrad, fullmäktiges viceordförande samt Unionens revisorer har närvaro- och yttranderätt på kongressen om något annat inte är stadgat i lag.

13 § Val av kongressombud

1. Kongressombuden väljs genom förbundsomröstning valkretsvis på så sätt att varje medlemsförening bildar en egen valkrets.

2. En personmedlem får rösta och kandidera i den valkrets som medlemmen har tillhört i sex (6) månader innan tiden för kandidatnominering börjar under förutsättning att han eller hon också hela denna tid varit medlem i Unionen.  Medlemmar som har gått i pension och därför är befriade från medlemsavgift får dock inte rösta eller kandidera.

3. I varje valkrets väljs ett (1) ombud per varje begynnande tvåhundratal röst- och valberättigade medlemmar, dock minst ett ombud. Medlemsantalet räknas enligt situationen i slutet av juni kalenderåret före valförrättningen.

4. Mandaten fördelas inom valkretsen i sektorer i proportion till antalet arbetstagare i kollektivavtalsbranscherna.

5. Styrelsen skall uppgöra listor över kandidaterna indelade enligt valkrets och sektor. Om antalet ombud som väljs inom valkretsen är mindre än antalet kollektivavtalsbranscher, fördelas kandidaterna inte enligt sektor. Listorna skall vara klara i så god tid att valet kan inledas senast två (2) månader före kongressen.

6. Valda till ombud blir de kandidater som har fått mest röster i varje sektor. Ombudssuppleanter blir de som har fått näst högsta röstetal. Är antalet kandidater i en sektor mindre än det antal ombud som skall väljas från sektorn, väljs ett kompletterande ombud från den sektor där den kandidat som placerade sig närmast de valda ombuden hade det högsta röstetalet.

7. Varje röstberättigad i förbundsomröstningen får rösta på en (1) kandidat i sin egen valkrets.

8. För räkning av valresultatet tillsätter styrelsen en valnämnd, som består av en ordförande och fem (5) övriga ledamöter. Valnämnden väljer inom eller utanför sin krets en sekreterare. Valnämnden skall förrätta rösträkningen omedelbart efter det att röstningen avslutats.

9. Över rösträkningen och valresultatet samt beslut och förfaranden inom valnämnden skall ett daterat protokoll uppsättas som undertecknas av valnämndens ledamöter. Protokollet skall omedelbart efter avslutad rösträkning tillställas styrelsen.

10. De praktiska arrangemangen i samband med rösträkningen definieras mera noggrant i den av kongressen godkända omröstnings- och valordningen. Styrelsen kan inom ramen för dessa stadgar och omröstnings- och valordningen utfärda mera detaljerade bestämmelser och direktiv om valförrättningen.

14 § Fullmäktige

1. Fullmäktige har beslutanderätt i alla ärenden som inte enligt dessa stadgar eller föreningslagen skall avgöras av kongressen.

2. Fullmäktige väljs på ordinarie kongress för fyra (4) år i sänder så att deras mandatperiod börjar från den ordinarie kongress som har förrättat valet och slutar vid följande kongress. Till fullmäktige hör ordföranden och 20 övriga ordinarie ledamöter. Varje ordinarie ledamot har en personlig suppleant. Fullmäktige väljer en viceordförande bland de ordinarie ledamöterna.

3. Vid valet av de ordinarie fullmäktige skall samma proportionalitetsprinciper tillämpas som vid val av kongressombud. En medlem av Unionens styrelse eller en anställd med huvud- eller bisyssla inom Unionen får inte väljas till fullmäktig.

4. Fullmäktiges höstmöte hålls tidigast i augusti och senast i oktober och vårmötet tidigast i mars och senast i maj. Det år under vilket ordinarie kongress hålls, sammanträder fullmäktige inte på våren. Närmare tidpunkt för vår- och höstmötet bestäms av styrelsen. Extraordinarie fullmäktigemöte hålls när fullmäktige så beslutar eller styrelsen anser det nödvändigt. Extraordinarie möte skall också hållas om minst en tredjedel (1/3) av fullmäktige kräver det för behandling av ett av dem förelagt ärende.

5. Fullmäktige sammankallas av styrelsen. Kallelsen skall skriftligt tillställas varje fullmäktig, för ordinarie fullmäktigemöte senast en (1) månad och för extraordinarie möte senast tio (10) dygn före mötet. Meddelande om fullmäktigemöte skall tillställas också medlemsföreningarna.

6. Fullmäktigemötet är beslutfört då det är sammankallat enligt dessa stadgar och då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga fullmäktige är närvarande.

7. På fullmäktigemötet leds förhandlingarna av fullmäktiges ordförande eller, om ordföranden är förhindrad, av viceordföranden.

8. På fullmäktiges vårmöte behandlas:

1) verksamhets- och räkenskapsberättelsen för föregående räkenskapsperiod;
2) revisorernas utlåtande, och
3) beslut fattas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de räkenskapsskyldiga.

På fullmäktiges höstmöte:

1) fastställs verksamhetsplanen och budgeten samt
2) storleken av den ordinarie medlemsavgiften samt av återbäringen till avdelningarna och förvaltningsbidraget för nästa räkenskapsperiod.


9. Varje personmedlem och medlemsförening kan för behandling i fullmäktige förelägga ärenden som föreningen eller medlemmen anser nödvändiga. Sådana förslag skall tillställas styrelsen i så god tid före fullmäktigemötet att styrelsen hinner avge sitt utlåtande om dem till fullmäktige.

15 § Revisorer, räkenskapsperiod och revision

1. Den ordinarie kongressen väljer för Unionen två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter. En (1) revisor skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller en revisionsbyrå.

 2. Unionens räkenskapsperiod är kalenderåret. Räkenskaper, bokslut och övriga behövliga dokument skall överlämnas till revisorerna före slutet av mars. Revisorerna skall förrätta revision av Unionens bokslut, bokföring och förvaltning i den omfattning som god revisionssed förutsätter samt före den 20 april tillställa styrelsen sin berättelse över verkställd revision och de omständigheter som därvid har framkommit och sitt utlåtande om beviljande av ansvarsfrihet. Revisorerna har rätt att vid behov granska Unionens bokföring och förvaltning också vid andra tidpunkter.

16 § Kollektivavtal och arbetskonflikter på grund av dessa

1. Om ingående och uppsägning av kollektivavtal och tjänstekollektivavtal samt ändringar i avtalen beslutar styrelsen.

2. Tvister med arbetsgivaren om anställningsvillkor skall i första hand avgöras genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till resultat, kan styrelsen besluta om att inleda strejk eller någon annan konfliktåtgärd. Styrelsen kan om den anser det påkallat hänskjuta det ärende som rör godkännande av förhandlingsresultatet eller en konfliktåtgärd till fullmäktige för avgörande.

3. Styrelsen eller, om styrelsen har hänskjutit ärendet till fullmäktige, fullmäktige kan besluta att godkännande av förhandlingsresultatet eller en konfliktåtgärd avgörs genom en förbundsomröstning som verkställs vid separata röstningstillfällen eller per post och som de medlemmar får delta i som berörs av det kollektivavtal som skall tillämpas. Förbundsomröstningen verkställs enligt den omröstnings- och valordning som har godkänts av kongressen.

4. En konfliktåtgärd skall inledas om en stöds av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande i förbundsomröstningen. Styrelsen kan besluta att konfliktåtgärden likväl inte vidtas om situationen har förändrats väsentligt sedan förbundsomröstningen verkställdes.

5. De medlemmar som hade arbete då en arbetsnedläggelse verkställd av Unionen började och som på grund av deltagande i arbetsnedläggelsen uteblev från arbetet och därför saknar förvärvsinkomster är berättigade att få dagunderstöd vars storlek avgörs av styrelsen. Den som önskar understöd skall omedelbart efter det att arbetsnedläggelsen inleddes anmäla sig för styrelsen enligt anvisningar som har utfärdats av denna.

6. Dagunderstödet kan vara högst två tredjedelar (2/3) av det genomsnittliga arbetslöshetsunderstöd som betalas av Finlands Sjömans-Unions arbetslöshetskassa. Understödet betalas för högst fem (5) dagar i veckan om styrelsen inte beslutar annorlunda, med avdrag av eventuellt obetalade medlemsavgifter samt förvärvsinkomster som medlemmen har fått annanstans under arbetsnedläggelsen. En medlem som har försummat att betala medlemsavgift längre än två månader är inte berättigad till understöd.

7. Om en medlem inte följer Unionens beslut om inledande av en konfliktåtgärd eller styrelsens anvisningar om konfliktåtgärden, kan medlemmen uteslutas.

17 § Övriga arbetskonflikter

1. Styrelsen kan besluta vidta konfliktåtgärder för att stöda den nationella eller internationella fackföreningsrörelsen.

18 § Rådgivande omröstning

1. Styrelsen, fullmäktige eller kongressen kan besluta verkställa en rådgivande omröstning som förrättas vid separata röstningstillfällen eller per post. Omröstningen verkställs enligt den omröstnings- och valordning som kongressen har godkänt och de direktiv som styrelsen har utfärdat inom ramen för dessa. Omröstningen skall verkställas med beaktande av att så många som möjligt av de medlemmar som berörs av frågan skall vara i tillfälle att delta i omröstningen.

19 § Stadgeändring

1. Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan göras endast genom beslut av kongressen. En motion om ändring eller komplettering blir godkänd om den biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande.

2. Rätt att föreslå ändringar i dessa stadgar har styrelsen, medlemsförening och dess medlem. En motion om stadgeändring skall skriftligt inlämnas till styrelsen senast två (2) månader före kongressen.

20 § Upplösning av Unionen

1. Beslut om upplösning av Unionen kan fattas endast av kongressen. Ett förslag om upplösning blir godkänt om det biträtts av minst fem sjättedelar (5/6) av de röstande.

2. Om Unionen upplöser sig eller blir upplöst, skall dess återstående medel användas till verksamhet som främjar Unionens syften på det sätt som bestäms av den kongress som beslutar om upplösningen.

21 § Allmänna bestämmelser

1. Om styrelseordförandens, förbundssekreterarens eller en annan ordinarie ledamots eller suppleants förtroendeuppdrag upphör mitt i mandatperioden till följd av avgång, död eller annan motsvarande orsak, träder hans eller hennes personliga suppleant, om en sådan är vald, i hans eller hennes ställe. Om en ordinarie styrelseledamot eller suppleant inte längre arbetar i uppgifter som avses i 1§ och inte längre företräder någon av Unionens yrkesgrupper eller kollektivavtalsområde, skall han eller hon lämna sin plats i styrelsen.

2. Styrelseordförandens och förbundssekreterarens uppgifter är huvudsyssla. Uppgiften som viceordförande i styrelsen är bisyssla om styrelsen inte beslutar annorlunda.

3. Unionens anställda funktionärer får inte ha bisysslor utan tillstånd av styrelsen.

4. Alla heltidsanställda funktionärer och förtroendepersoner i Unionen skall avgå då de är berättigade till pension och senast då de fyller 60 år.

22 § Uppnådda medlemsrättigheter

1. Medlemsrättigheter och medlemsförmåner som uppnåtts enligt de tidigare stadgarna kvarstår.