Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Vad är en kongress?


Kongressen är Sjömans-Unionens högsta beslutande organ. 

På kongressen drar man upp riktlinjerna för verksamheten under nästa fyraårsperiod.

Kongressen utser också förbundets ledning, styrelse och fullmäktige som fattar beslut i gemensamma frågor.

På den ordinarie kongressen tar man upp följande ärenden:

1. mötets konstitution,

2. verksamhets- och räkenskapsberättelser från tiden efter den föregående ordinarie kongressen samt revisorernas utlåtanden,

3. beslutar om att fastställa den gångna räkenskapsperiodens bokslut och bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet,

4. fastställer verksamhetens riktlinjer och ekonomiska plan för den kommande kongressperioden,

5. väljer fullmäktigeordförande och övriga ordinarie fullmäktigeledamöter samt deras personliga suppleanter,

6. väljer styrelseordförande, förbundssekreterare och övriga ordinarie styrelseledamöter samt deras personliga suppleanter,

7. väljer revisorer och revisorssuppleanter,

8. beslutar om dagpenning och reseersättning för kongressrepresentanterna och behandlar motioner som inkommit till kongressen.