Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Yrkesutbildning

 

Den traditionella yrkesutbildningen inom sjöfarten ordnas idag både på andra stadiet och på yrkeshögskolenivå. Utbildningen erbjuds parallellt på tre olika orter i Finland och på Åland, både för blivande manskap och befäl. Utbildningsorterna på fastlandet är Raumo, Åbo och Kotka samt Mariehamn på Åland. I Raumo och Kotka är undervisningsspråket finska och i Åbo och Mariehamn svenska. Sjöfartsutbildningen är anpassad för både ungdoms- och vuxenstuderanden.

På andra stadiet erbjuds grundexamen (tid ca. 3 år) i sjöfart inom kompetensområdet för:

  • däcks- och maskinreparationer, reparatör (manskapsutbildning);

  • eldrift, fartygselektriker (manskapsutbildning);

  • däcksbefäl, vaktstyrman (befälsutbildning) och

maskinbefäl, vaktmaskinmästare (befälsutbildning).

På yrkeshögskolenivå erbjuds utbildning (tid ca. 4,5 år) som leder till:

  • sjökaptensexamen (befälsutbildning) eller
  • sjö-ingenjörsexamen (befälsutbildning).

 

Sjöfararyrket erbjuder 1:1 avlösning (arbets- och lediga perioder är lika långa), utmaningar, omväxling och intressanta arbetsmiljöer där en dag sällan är den andra lik.

 

Yrkesbehörigheter

All utbildning, som berättigar studeranden till en yrkesbehörighet och examen inom sjöfarten grundar sig på STCW -konventionens minimikrav (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Man bör dock alltid hålla i åtanke, att en yrkesbehörighet och en examen inom sjöfarten inte nödvändigtvis alltid innebär samma sak.

Manskapsutbildningen leder till följande yrkesbehörigheter: vaktman däck och/eller maskin (STCW II/4, III/4), matros eller maskinman (STCW II/5, III/5), reparatör däck eller maskin (STCW II/5, III/5) samt fartygselektriker (STCW III/7). Reparatörs yrkesbehörighet uppnås efter avlagd examen och tillräcklig mängd sjötjänst. Befälsutbildningen i sin tur leder till vaktstyrmans- respektive vaktmaskinmästarbehörighet (STCW II/1 eller III/1), överstyrmans- eller maskinmästarbehörighet (STCW II/2 eller III/2) och slutligen till sjökaptens- eller övermaskinmästarbehörighet (STCW II/2 eller III/2). Befälets yrkesbehörigheter uppnås efter fullgjord praktik och respektive examen samt sjötjänst för det högre befälet.

Yrkesprov

Utöver ovanstående utbildningar anordnas det även möjligheter att delta i fristående examen eller yrkesprov som leder till olika yrkesbehörigheter, dessa anordnas på andra stadiets läroverk (WinNova, Axxell, EKAMI och Sjöfartsgymnasiet) och är främst riktade till vuxenstuderanden. Sjöfartsbranschens specialyrkesexamen för fartygselmästare (STCW III/6) arrangeras tillsvidare endast i WinNova, Raumo.

Förutom de traditionella sjöfartsyrkena inom fartygets driftsavdelningar (däck och maskin), finns det också möjlighet att studera till exempelvis fartygskock och fartygsservitör (ekonomibiträde) genom att avlägga grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Ifrågavarande yrkesgrupper hör till fartygets ekonomiavdelning. För att erhålla kompetens för sjö- eller fartygstjänst kompletteras utbildningen genom kurs/kurser som specifikt omfattar fartygssäkerhet och -ekonomi. Ifrågavarande utbildningar arrangeras inte mera direkt av sjöfartsläroverken, men de kompletterande fartygskurserna utförs i samarbete med dem.

Ombord på passagerarfartygen finns det dessutom en uppsjö av olika yrkesgrupper, som inte omfattas av ovanstående utbildningar, ex. hyttstädare, barmästare, lagerskötare, lekledare, försäljare osv.