Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.4.2017

Arbetsgivaren driver stora lönesänkningar – strejk hotar skärgårdstrafiken

Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry; Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry; Suomen Merimies-Unioni - Finlands Sjömans-Union FSU ry

 

Pressmeddelande                           25.4.2017

                                                                     

Arbetsgivaren driver stora lönesänkningar – strejk hotar skärgårdstrafiken

Skärgårdens landsvägsfärjor och förbindelsefartyg står fortfarande utan kollektivavtal även då man har vänt sig till riksförlikningsmannen och genom ledning av denne försökt hitta en lösning på arbetskonflikten.

De avvikande uppfattningarna gällande de nya löne- och arbetstidsarrangemangen som tillämpas på landsvägsfärjorna är orsaken till konflikten. Arbetsgivaren vill ha lönetabeller, enligt vilka nyanställda arbetstagares inkomster skulle vara 20-30 procent lägre än nuvarande arbetstagares.

Skeppsbefälsförbundet, Maskinbefälsförbundet och Sjömans-Unionen är beredda på måttliga, gradvist förverkligade kostnadsinbesparingar och strävar till att uppnå ett avtal. Förbunden kan dock inte godkänna, att arbetstagarnas löner skärs ned med tjugo eller trettio procent.

Fackförbunden har under tidigare år godkänt inbesparingar rörande förbindelsefartygens personalkostnader eftersom konkurrensläget då var svårt. Nu driver arbetsgivaren motsvarande inbesparingar för landsvägsfärjornas del, även om rederiets verksamhet redan under flera års tid har varit lönsam.

Meningsskiljaktigheterna omfattar även grunderna för beräkningen av övertid ombord på förbindelsefartygen. Arbetstagarnas representanter utgår från att övertiderna beräknas på samma sätt som man generellt gör inom branschen. Arbetsgivarna å sin sida vill, att priset för övertiden ombord på förbindelsefartygen ska vara avsevärt lägre än på landsvägsfärjorna samt hos konkurrenterna.

Förbunden förundras över Finlands Färjerederi -koncernens (Finferries) fräcka krav på lönesänkningar eftersom det statliga bolagets resultat visar att bolaget går med vinst och bolaget har betalt ut stora premier till dess ledning. 

Arbetstagarorganisationerna förundras även över ”Palvelualojen työnantajat” Paltas verksamhet. Palta tog initiativet till förhandlingarna, då man ville ha ett kollektivavtal som omfattande hela verksamheten (branschen). För tillfället har skärgårdens förbindelsefartyg och landsvägsfärjorna egna, separata kollektivavtal. Palta har senare dragit sig ut förhandlingarna. Arbetsgivaren representeras nu endast av Finlands Färjerederi -koncernen. Arbetsgivarens något förvirrande representation har försvårat förhandlingarna.

Ifall parterna inte uppnår ett förhandlingsresultat före fredag den 28 april, påbörjas en strejk ombord på Finlands Färjerederi – Suomen Lauttaliikenne Oy:s landsvägsfärjor samt dess dotterbolags Skärgårdsrederi – Saaristovarustamo Oy:s förbindelsefartyg på fredag morgon kl. 6. En eventuell strejk omfattar ca 170 arbetstagare.

Strejken stoppar landsvägsfärjorna och förbindelsefartygen i Åbo skärgård från Pargas och utåt, Kotka yttre skärgård samt på Karlö. Vajerfärjorna omfattas inte av strejken. Färjorna till och från Sveaborg samt vissa privata förbindelsefartyg och färjor trafikerar som normalt. Gällande nöd- och räddningstransporter som sker under den eventuella strejken avtalas separat.

 

Mera information fås av:

Johan Ramsland, verksamhetsledare, Skeppsbefälsförbundet, tel. 040 667 2227;
Robert Nyman, verksamhetsledare, Maskinförbundet, tel. 050 454 2767;
Simo Zitting, ordförande, Sjömans-Unionen, tel. 0400 813 079