Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.11.2020

Fartyg som seglar under finsk flagg behöver coronastöd fortsättningsvis

SJÖMANS-UNIONS FULLMÄKTIGES UTTALANDE 25.11.2020

Finländsk sjöfart genomgår sin djupaste kris på 30 år. Det finns 6 700 sjöanställda i Finland, och hälften av dem är för närvarande permitterade. De långvariga begränsningarna på resandet har redan lett till uppsägningar i passagerarrederierna. Rederiet Viking Line sade i slutet av hösten upp 180 anställda ur markpersonalen då det inte finns passagerare.

Kryssningstrafiken mellan Helsingfors och Stockholm har avstannat helt. Enbart frakten räcker inte till för att upprätthålla passagerarfärjerederiernas verksamhet utan man behöver också passagerare. Tre finskflaggade passagerarfartyg har blivit helt utan arbete: Viking Lines M/s Mariella och M/s Gabriella samt Tallink Siljas M/s Silja Serenade. Fartygens finländska besättningar har permitterats. Även tusentals andra finska sjömän är permitterade från olika finska passegerarrederier.

De finskflaggade fartyg som blivit utan arbete var redo att betjäna andra rutter. Men uppdragen gavs ändå inte åt dem, utan finska statens coronastöd riktades också till fartyg som seglar under utländsk flagg och sköter Finlands försörjningsberedskapstransporter.

Samhällets efterräkning för arbetslösheten växer ju längre tid finländska sjömän är arbetslösa. På Åland till exempel är tusentals hushåll utan arbete för tillfället på grund av coronapandemins ekonomiska effekter. Ett finländskt passagerarfartyg sysselsätter förutom sjömännen också underleverantörer, caterings- och servicebolag, så de indirekta verkningarna återspeglas vida omkring på tusentals människor.

Många stater i Europa koncentrerar för ögonblicket sina resurser på att klara den egna ekonomin igenom coronakrisen. Varför skulle inte Traficom göra likadant? Konkurrensen inom sjötrafiken på Östersjön kommer att skärpas ytterligare.

De finländska rederiernas framtid är allt mer osäker ju längre coronaeländet fortgår. Och det kan ju ingen säga. De finländska rederierna behöver också framöver coronastöd för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Finska staten bör ta hand om sin egen nationella sjöfart: rederierna, sjömännen och de finskflaggade fartygen, så att vi i alla lägen tryggar den nationella försörjningsberedskapen.

Sjömans-Unionins fullmäktiges ordförande Mikko Ervast (till vänster) och fullmäktiges vice ordförande Joonas Kallio (till höger).