Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.5.2020

Finländska passagerarfartyg bör användas för beredskapstransporter också efter 18.6. Användningen av utländska passagerarfartyg för uppgiften bör genast upphöra

Finlands transporter från Vasa söderut till alla södra Finlands hamnar är hotade om inte det ekonomiska stödet till finskflaggade fartyg fortsätter efter den 18.6.2020, utan stöd ges till utländska fartyg. Sju fartyg under finsk flagg har under coronapandemin tryggat Finlands import- och exporttransporter. 

Det ekonomiska stödet till finländska fartyg för att sköta försörjningsberedskapstransporterna tar slut den 18 juni och fortsättningen är oviss. Stödet för försörjningsberedskapen till finländska fartyg bör fortsätta, för annars finns inte förutsättningar för trafik på Finland. 

Försörjningsberedskapscentralen gav på våren stöd också till Tallinks M/S Megastar som seglar under estnisk flagg och till M/S Galaxy som seglar under svensk. Samtidigt har de finländska passagerarfartygen M/S Mariella (Viking Line) och M/S Silja Serenade (TallinkSilja) legat sysslolösa och deras besättningar varit permitterade. 

Det är helt obefogat att ekonomiskt stöda utländskt flaggade fartyg medan beredskapslagar råder. Fartygens uppgifter bör omedelbart ges till finländska sjöanställda och rederier. 

Coronapandemin har medfört stora ekonomiska problem för finländska rederier på grund av att pasagerartrafiken avstannat. Det finns 4 800 sjöanställda på finskflaggade passagerarfartyg, och de har nästan alla varit permitterade hela våren. Också fraktfartygen har blivit utan arbete eftersom fraktavtal inte förnyats då tiderna är osäkra. Drygt 1 900 sjömän jobbar på finländska fraktfartyg. Finländska rederier har också sagt upp anställda, och speciellt på Åland där många familjers utkomst helt hänger på sjöfarten har tiderna varit hårda. 

Finska staten bör nu göra sitt yttersta för att arbetena kan fortsätta på finskflaggade fartyg. Avtalen om försörjningsberedskapstransporter bör förlängas utöver 18.6.2020. Stödet bör riktas till det finländska tonnaget och till att rädda den finländska sjömanskåren. 

Restaurangerna i land får öppna sina dörrar den 1 juni. Än så länge har inget beslut fattats om fartygens passagerartrafik. Sjömans-Unionen kräver, att passagerartrafiken i närområdena öppnas i begränsad och behärskad omfattning från och med den 1.6.2020 genom tidsbegränsade undantagsåtgärder som beaktar EU-kommissionens direktiv av den 13.5.2020 om trygga semesterresor och stimulans av turismbranschen. 

Om passagerarfartygen förlorar den sommarsäsong som nu börjar kommer det att lämna fula ekonomiska spår längre fram. Finländska fartyg kommer att säljas och sjöarbetsplatser förloras. Finland har inte råd att förlora sin fungerande sjöfart och sitt sjöfartskunnande. 

Om stödet till finskflaggade fartyg inte fortsätter efter den 18.6.2020 men stöd fortsättningsvis beviljas utländska fartyg hotar det Finlands transporter från Vasa söderut till alla södra Finlands hamnar. Sju fartyg under finsk flagg har under coronapandemin tryggat Finlands import- och exporttransporter.