Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

9.12.2020

För Finlands ekonomi är det viktigt att passagerarrederierna klarar coronan

Finland är helt beroende av dagligvaror, mediciner, industriråvaror och olja som kommer från andra länder. Alla de här produkterna transporteras till Finland sjövägen. Under normala förhållanden sköts Finlands transporter av fartyg och besättningar under finsk flagg. De sköter under coronapandemin de nationella försörjningsberedskapstransporterna då flera länders gränser har stängts.

Samtidigt är flera inhemska fartygsbesättningar än någonsin permitterade. Reserestriktionerna har speciellt drabbat passagerartrafiken. På finländska passagerarfartyg arbetar omkring 4 700 sjömän och de flesta av dem är nu permitterade. Tre finskflaggade passagerarfartyg är helt utan arbete. Reserestriktionerna och bristen på passagerare har också lett till uppsägningar. De har drabbat markpersonalen som jobbar till exempel som resefunktionärer.

Coronapandemin har också återverkat på frakttonnaget, men inte lika kraftigt som på passagerarfartygen. Containertrafiken är en bra indikator på förändringarna i världshandeln eftersom en stor del av våra konsumtionsvaror fraktas i containers. I ett skede av pandemin försatte Kina containers som anlände till landet i karantän. Det minskade märkbart på den globala containervolymen. Containerfartygsrederierna reagerade på läget med att minska på sina hamnbesök och lät istället docka sina fartyg då de var sysslolösa. Enligt statistiken stiger de globala fraktvolymerna redan mot normalnivå. I Shanghai har man rentav gjort alla tiders fraktrekord, berättade Tomi Solakivi, biträdande professor vid Turun Kauppakorkeakoulu, i en föreläsning om coronapandemins inverkan på sjöfarten (en videolänk till föreläsning (på finska).

Den finländska utrikestrafikens volym har också sjunkit men återhämtar sig nu. År 2019 transporterades i Finland i genomsnitt 120 000 ton containers månatligen. I januari 2020 dök containertrafiken mest, över 20 procent. Därefter återgick containertrafiken till närapå den normala nivån. Också i rorotrafiken har fraktmängden i år varit relativt normal. Den djupaste vågdalen i rorotrafiken inföll i maj 2020 då trafiken låg 13 procent under föregående år.

Fraktmarknaderna har snabbt återhämtat sig från coronans ekonomiska effekter, men i passagerarfartygssektorn är läget ett alldeles annat. Under normala år är antalet passagerare per månad i finländska hamnar från 1 till 2,8 miljoner passagerare. I år var det bara under toppsäsongen på sommaren som man kom upp till en miljon passagerare, vilket under ett normalt år är den lägsta möjliga nivån. Mot slutet av året föll passagerarsiffrorna mot noll på grund av reserestriktionerna.

Passagerarfartygsrederierna kan inte leva på enbart frakten, de behöver också passagerare. Mängden passagerare har rasat med upp till 90 procent. De finländska rederierna behöver också i fortsättningen coronastöd för att komma över den svåra coronatiden och kunna arbeta vidare. En hurudan linjekarta och en hurudan flotta Finland har i framtiden hänger i stor utsträckning på om passagerarrederierna klarar sig. I det långa loppet avspeglar sig passagerartrafikens situation på transporterna, industrin och det finländska samhället. Därför måste man ta hand om den. Man har alltid rest över Östersjön, och kommer också att göra det framöver. När coronaläget förbättras återvänder passagerarna.

(Tidningen Sjömannens 5/2020 ledare)