Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

12.8.2019

En försämring av passagerarfartygsstödet skulle ge Finland över 5 000 arbetslösa sjömän i en handvändning och få fartygen att byta till svensk eller estnisk flagg


Sjömans-Unionen: handelssjöfartens stödsystem måste utvecklas

Finland är i praktiken en ö och helt beroende av sjöfarten. Bara en egen handelsflotta kan trygga landets försörjningsberedskapstransporter i en krissituation.

Den finska sjömannen betalar skatt och socialskyddsavgifter på sin lön precis som andra löntagare. Dessa förskott återförs i form av stöd till rederierna. Liknande system används även i andra sjöfartsstater i EU.

Om stödet minskas, speciellt för passagerarfartyg, kommer finska rederier att flytta sina fartyg till det svenska eller estniska fartygsregistret. I Sverige är stödet redan mer omfattande än i Finland, och i Estland ligger arbetskraftskostnaderna på en sådan nivå att de estniska rederierna inte behöver något stöd för att klara sig i den internationella konkurrensen.

En utflaggning av fartygen skulle ge Finland tusentals arbetslösa sjömän i en handvändning. Det är inte troligt att sjöfarare som bor i Finland skulle få jobb under svensk flagg, eftersom de med anledning av det svenska stödsystemet är dyrare för rederiet än anställda som bor i Sverige. Den estniska lönenivån är i sin tur för låg för att klara sig på i Finland.

Den uppfattning som turism- och restaurangbranschens intresseorganisation har att ett flaggbyte för passagerarfartyg skulle ge finska restauranger och hotell fler kunder är felaktig. De utflaggade fartygen skulle fortsätta att trafikera samma rutter med ny utländsk besättning. Följden skulle bara vara en förlust av finska sjöarbetsplatser.

Stödsystemen för den finska handelssjöfarten måste utvecklas på det sätt som finansministeriets tjänstemannaarbetsgrupp, som nyligen avslutade sitt arbete, föreslår så att återföringen av förskottsinnehållningar och arbetsgivaravgifter till rederierna påskyndas. Dessutom borde ett system skapas för Finland i enlighet med den svenska modellen, där ett fungerande och effektivt finansierings- och säkerhetssystem skapas för att finansiera rederiernas fartygsinköp.