Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

12.2.2018

Justitieministeriet meddelar: Revideringar i utsökningslagstiftningen gjorde i början på februari

Genom revideringen undanröjs arbetslöshetsfällorna i samband med utsökning och underlättas på så vis sysselsättningen.

I fortsättningen kommer utsökningsgäldenärer som fått arbetslöshetsförmån i minst ett år att vara berättigade till högst sex månaders uppskov med utmätningen av lönen. Tidigare har uppskovet varit högst fyra månader. Uppskov med utmätning sporrar arbetslösa att ta emot arbete, eftersom utmätning inte görs alls under uppskov.

- Att förbättra sysselsättningen är ett av regeringens viktigaste mål. Genom den här reformen kan vi åtgärda en av arbetslöshetsfällorna inom sysselsättningen, eftersom det nu är lönsammare än tidigare att ta emot arbete för en arbetslös som är föremål för utmätning. Det måste alltid vara lönsamt att ta emot arbete, understryker justitieminister Antti Häkkänen.

Efter reformen kan gäldenärer vars nettoinkomster är låga, dvs. som omfattas av så kallad inkomstgränsutmätning, få uppskov med utmätningen av lönen. Utmätningsmannen kan vägra bevilja uppskov endast om gäldenären redan tidigare har beviljats uppskov och ett nytt uppskov avsevärt skulle äventyra betalningen av skulden.

För andra gäldenärer är uppskovet fortfarande beroende av prövning och högst fyra månader långt.

Det ska också göras lättare för gäldenärer att bli företagare. Om en person som länge varit arbetslös sysselsätter sig som företagare, kan ett större belopp av näringsinkomsten i fortsättningen undantas från utmätning.

- Genom reformen uppmuntras personer som länge varit arbetslösa att sysselsätta sig som företagare. Det är speciellt viktigt att ta med företagande i reformen för att arbetslösa på detta sätt ska kunna uppmuntras till företagande trots skuldsatthet, säger Häkkänen.

Möjligheterna till sysselsättning för utsökningsgäldenärer som är bosatta utanför städerna förbättras

Som ett led i undanröjandet av arbetslöshetsfällor i samband med utsökning har också reviderats en förordning med bestämmelser om värdet på föremål som kan jämställas med arbetsredskap och som ska undantas från utmätningen. Det kan till exempel gälla en bil som behövs för arbetsresorna.

Tidigare har en utsökningsgäldenär kunnat ha ett föremål som kan jämställas med arbetsredskap till ett värde av högst 3 000 euro eller av särskilda skäl högst 5 000 euro. Efter reformen är gränserna 5 000 och 7 000 euro.

– Genom höjningen vill vi i synnerhet gynna sysselsättningen av utsökningsgäldenärer som är bosatta utanför städerna, eftersom pendling i många fall kan förutsätta att gäldenären får behålla bilen, säger Häkkänen.

Totalt väntas revideringarna av utsökningslagstiftningen avsevärt underlätta situationen för sysselsatta gäldenärer. Detta gynnar även den offentliga ekonomin. Förslaget antas inte försämra borgenärernas ställning på lång sikt.