Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

18.10.2018

Vesiliikennelailla lisätään turvallisuutta ja varaudutaan tulevaisuuteen

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

Hallitus esittää uutta vesiliikennelakia, joka ajanmukaistaisi ja kokoaisi yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt mukaan lukien liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa automaatio ja lisätä vesiliikenteen turvallisuutta sekä vastuullista veneilyä. Samalla selkeytettäisiin viranomaisten rooleja ja tehtäviä.

Hallitus esitti uuden vesiliikennelain säätämistä 18.10.2018. Samalla kumottaisiin nykyinen vesiliikennelaki ja vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annettu laki, ja muutettaisiin eräitä muita lakeja.

- Vesiliikennelaki on osa hallituksen norminpurkuhanketta, jossa säädöksiä sujuvoittamalla helpotetaan kansalaisten arkea. Kun nyt hajallaan olevat vesiliikenteen säännöt kootaan yhteen selkeäksi kokonaisuudeksi, ne on helpompi löytää ja omaksua. Sääntelyn uudistaminen on yksi keino parantaa vesiliikenteen turvallisuutta. Vesiliikennelaki on myös valmistautumista tulevaisuuteen ja automaation yleistymiseen, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Uutena huviveneitä koskeva päällikkösääntely

Ehdotukseen sisältyy myös uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Se koskisi lähinnä vapaa-ajan veneilyä. Se vastaisi osittain merilain ammattiliikennettä koskevaa sääntelyä, mutta vaatimukset olisivat kevyemmät. Päällikkösääntelyä tarvitaan vesikulkuneuvossa matkustavien henkilöiden turvallisuuden, liikenteen valvonnan helpottumisen ja automaation mahdollistamisen kannalta.

Päällikkönä pidettäisiin esityksen mukaan kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiallisesti ohjailisi tai hallitsisi vesikulkuneuvoa. Vesikulkuneuvoja voisi ohjailla myös etäohjauksella. Esitys ei sisällä kelluntavälineiden kuten pelastusliivin käyttöpakkoa kaikissa tilanteissa. Veneen päällikkö vastaisi muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden eli esimerkiksi sään tai aallokon niin vaatiessa.

Vuokravenesääntelyyn kevennyksiä, sanktiojärjestelmää uudistetaan

Vuokravenesääntelyä kevennettäisiin ja sanktiojärjestelmää ajanmukaistettaisiin esityksen mukaan. Näiden muutosten tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta. Esityksessä ehdotetaan, että kaikista vuokraveneitä koskevista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaisiin kokonaan. Vuokraveneitä olisivat jatkossa vain miehitetyt vuokraveneet eli esimerkiksi taksiveneet.

Uudistuksessa ehdotetaan sanktiojärjestelmän ajanmukaistamista ja sen yhteydessä toteutettaisiin myös pääpiirteissään samanlainen liikennevirhemaksujärjestelmä kuin tieliikenteessä on esitetty otettavan käyttöön. Vesiliikenteessä liikennevirhemaksua ei voitaisi kuitenkaan määrätä pysäyttämättä vesikulkuneuvoa. Virhemaksun määräisi poliisi, Rajavartiolaitos tai Tulli. Järjestelmä korvaisi nykyisen rikesakkojärjestelmän vähäisemmistä teoista. Uudistuksen yhteydessä ei ole tarkoitus muuttaa promillerajaa nykyisestä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2020.