Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

13.2.2024

Suomen linjaukset IMO:n merenkulun hallintoa koskevien velvoitteiden täyttämiseksi julkaistu

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 9.2.2024

Asiakirja löytyy osoitteesta: 
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165436

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Suomen linjaukset menettelyistä Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n pakollisten velvoitteiden voimaansaattamiseksi sekä merenkulun hallinnon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Linjausten laatiminen on osa valmistautumista IMO:n auditointiin.

Suomen auditoinnin vuoro lokakuussa


Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on auditoinut yli puolet kaikista jäsenvaltioistaan. Suomen auditoinnin vuoro on lokakuussa 2024. Auditoimalla jäsenvaltioitaan IMO pyrkii varmistamaan, että jäsenvaltiot täyttävät kansainväliset velvoitteensa ja kehittävät merenkulun hallintoaan.

IMO suosittelee jäsenvaltioitaan laatimaan linjaukset menettelyistä, joilla varmistetaan pakollisten velvoitteiden kansallinen hyväksyntä ja voimaansaattaminen sekä merenkulun hallinnon vaatimustenmukaisuus. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut auditointiin valmistautumista ja koordinointia varten työryhmän, jossa on jäseniä merenkulkuhallinnon eri osa-alueilta. Työryhmä on laatinut linjausten lisäksi laajan merenkulun hallintoa koskevan aineiston auditoinnin tueksi. Lisäksi ryhmä on käynyt läpi aikaisemmat IMO:n ja kansallisten auditointien havainnot linjausten mukaisesti.

Suomen linjaukset on laadittu yhteistyössä niiden ministeriöiden ja viranomaisten kesken, joilla on merenkulun vastuualueita IMO:n auditointiin liittyen.

Nyt julkaistut linjaukset: 

- kuvaavat organisoinnin ja menettelyt, joilla varmistetaan, että Suomeen kohdistuvat merenkulun hallinnon vastuut ja velvollisuudet täytetään

- määrittävät menettelyt, joilla kansainvälisen sääntelyn kansallista voimaansaattamista ja toimeenpanoa valvotaan ja mitataan

- kuvaavat, miten linjausten tehokkuutta ja soveltuvuutta seurataan, ylläpidetään ja parannetaan, jotta viranomaiset saavuttavat tarvittavan tason lippu-, satama- ja rantavaltiotehtävissä.

Linjaukset myös tukevat merenkulkuhallinnon toimijoiden yhteistyötä ja jatkuvaa toiminnan parantamista.

Mitä seuraavaksi?


Suomen auditointi on 14.–21.10.2024. 

Hankkeen kansallisena yhdyshenkilönä IMO:n suuntaan toimii Hanna Suutarla Liikenne- ja viestintävirastosta.

Asiakirja:

Suomen linjaukset menettelyistä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) pakollisten velvoitteiden voimaansaattamiseksi sekä merenkulun hallinnon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Löytyy osoitteesta: 
julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165436