Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

15.3.2016

Merenkulun teemapäivässä taloutta ja tekniikkaa

 

Merenkulun tulevaisuutta pohdittiin monelta kantilta merenkulun teemapäivässä 15. maaliskuuta. 
M/S Mariellalla pidetyssä ajankohtaisseminaarissa korostuivat talous sekä digitalisaation ja automaation tuoma tehokkuus.  

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner painotti, että Suomen meriklusteria on vahvistettava. 
Vahvan klusterin kautta on saatavissa myös kaivattuja työpaikkoja.

Ministeri ei ottanut kantaa merenkulun rahoitukseen, mutta kertoi tiedossa olevan, että alalla on toiveita valtiovallan suuntaan.

-Alusrahoituksesta on  keskusteltu paljon, samoin jäänmurron investointitarpeista. Pidän tärkeänä, että yksityinen
ja julkinen sektori käyvät tiivistä vuoropuhelua merenkulun kehittämisestä, Berner sanoi.

Kansainvälisillä foorumeilla on ministerin mielestä panostettava turvalliseen ja kestävään merenkulkuun.
Tässä Suomi antaa IMO:lle tuen. Päästöjen vähentäminen ja sujuva sääntely ovat Suomen painopisteitä.   

-Kaikilla kansainvälisessä liikenteessä olevilla laivoilla on oltava yhteneväinen sääntely ja samat pelisäännöt.

Ministeri puhui myös digitalisaation vaikutuksista merenkulkuun. Hän kannusti pohtimaan sitä, miten automaatiolla
ja robotiikalla voidaan lisätä turvallisuutta ja tehokkuutta. Samoin on mietittävä, korvaako automaatio työpaikkoja
ja synnyttääkö se toisaalta kokonaan uusia työpaikkoja. Koulutus ja viranomaistoiminnot on pidettävä muutoksessa mukana.

 

Klusteriselvitys julki huhtikuussa

Meriliiton puheenjohtaja Mikko Niini raotti käynnissä olevaa Meriklusteri 2020 -selvitystä.
Siinä saavat uusina painotuksina tilaa ainakin uudistuva energiatuotanto ja niin kutsuttu sininen kasvu
eli meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet.

Alan toimijoiden pärjäämisestä ja tulevaisuuden odotuksista kerätään tuoretta tietoa.
Selvitys julkistetaan 25. huhtikuuta Meriliiton 90-vuotisjuhlassa.

Markku Mylly palkittiin

Merenkulun teemapäivässä jaettiin perinteiseen tapaan myös teemapalkinto. Se myönnettiin
Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle Markku Myllylle.

Myllyä kiitettiin siitä, että hän on edistänyt merenkulkua elinkeinona ja puhunut aktiivisesti alan puolesta.  
Hänen ansiokseen katsottiin myös merenkulun koulutuksen ja tutkimuksen sekä merenkulkukulttuurin tukeminen.

Merikapteeniksi Raumalla valmistunut Mylly on toiminut yli 40 vuotta merenkulun tehtävissä.
Hän on ollut muun muassa Merenkulkulaitoksen pääjohtaja ja Satamaliiton toimitusjohtaja.