Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

20.11.2020

Nya sätt att förbättra växelverkan mellan arbetsgivare och personal – den ändrade lagen om samarbete inom företag på remiss

Arbets- och näringsministeriets meddelande 19.11.2020

Reformen av lagen om samarbete inom företag har målet att förbättra växelverkan mellan arbetsgivaren och personalen samt att skapa ramar för att utveckla företagen och arbetsgemenskapen. Reformen ökar personalens möjligheter att påverka och få information. Trepartsarbetsgruppens betänkande om regeringens proposition är på remiss 19.11.2020 – 15.1.2021.

Den nya lagen om samarbete består av tre helheter:

1. fortlöpande dialog mellan arbetsgivare och personal

2. förhandlingar vid förändringar (omställningsförhandlingar)

3. personalrepresentation i företagens förvaltning

Lagen ska också i fortsättningen tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 anställda. Bestämmelserna om personalrepresentation i företagens förvaltning ska tillämpas på företag som har minst 150 anställda i Finland.

Fortlöpande dialog för att utveckla företagen och arbetsgemenskapen


Arbetsgruppen föreslår i lagen nya arbetssätt för att på lång sikt utveckla relationerna mellan arbetsgivare och personal. Arbetsgivaren och företrädaren för personalen ska föra en regelbunden dialog minst en gång i kvartalet om inte de kommer överens om något annat. Beslut om hur dialogen sker i praktiken fattas på arbetsplatserna.

Dialogdeltagarna kan diskutera bland annat  företagets eller sammanslutningens ekonomiska läge, arbetsplatsens regler och rutiner, personalens struktur och kompetensbehov samt välbefinnande i arbetet.

Till dialogen hör att arbetsgivaren och företrädaren för personalen utarbetar en utvecklingsplan som ligger till grund för att förbättra personalens kompetens och välbefinnande i arbetet.

Företrädaren för personalen får en starkare roll i omställningsförhandlingarna


Innan arbetsgivaren fattar beslut om omständigheter som väsentligen inverkar på personalens ställning, ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarnas företrädare eller arbetstagarna. I den nya lagen kallas förhandlingsprocessen omställningsförhandlingar.

Personalföreträdarens rätt att lägga fram förslag och alternativa lösningar stärks. Vidare anger man en mer exakt tidpunkt då förhandlingarna måste inledas.

En fortlöpande dialog och omställningsförhandlingar utgör en fortsättning i förhållande till varandra. Potentiella utvecklingsförlopp kan behandlas i en kontinuerlig dialog redan före omställningsförhandlingarna, vilket förbättrar informationsutbytet och förhandlingsgrunden. Dialogen är också väldigt viktig med tanke på det fortsatta arbetet med förändringen efter att omställningsförhandlingarna är över.

Närmare bestämmelser om personalrepresentationen i företagens förvaltning


Personalrepresentationen i företagets förvaltning förbättrar informationsutbytet och ger en möjlighet att anlita personalens sakkunskap i beslut som gäller företaget.

Bestämmelserna om förvaltningsrepresentationen flyttas över till samarbetslagen. Personalen ska ha en företrädare i ett organ som de facto behandlar viktiga frågor såsom affärsverksamhet, ekonomi och personalens ställning. Personalens företrädare ska ha rätt att få utbildning för att kunna sköta sin uppgift som personalföreträdare i företagets organ.

Regeringens mål: att öka förtroendet på arbetsmarknaden


Syftet med lagen om samarbete inom företag är att utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete, arbetsförhållanden och ställning. Den gällande lagen har varit i kraft i drygt tio år och det har gjorts flera utvärderingar av lagens ändamålsenlighet. I arbetslivet upplever man att lagen inte längre uppfyller alla sina mål.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marinis regering ska lagstiftningen om samarbete reformeras strukturellt och innehållsmässigt i syfte att förbättra förtroendet mellan arbetsgivaren och personalen.

Trepartsarbetsgruppen hade till uppgift att utreda om den gällande samarbetslagen motsvarar de nuvarande och förväntade behoven i arbetslivet samt att lägga fram förslag till ändringar i lagstiftningen. Arbetsgruppen har tagit fram ett betänkande i form av en regeringsproposition. En remissbehandling om betänkandet ordnas 19.11.2020 – 15.1.2021. I betänkandet ingår en avvikande mening från Finlands Näringsliv och Företagarna i Finland, ett kompletterande uttalande av Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf samt ett kompletterande uttalande av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf och Akava rf.