Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

16.9.2021

TEM: Työehtosopimusten rajariitojen ratkaisut etenevät


Työministeri Tuula Haataisen tilaamassa selvityksessä on tunnistettu syitä ja mahdollisia ratkaisutapoja rajariitoihin, jotka liittyvät työehtosopimuksiin. Tavoitteena on säilyttää työrauha sekä ehkäistä ja ratkaista riitoja työmarkkinoilla. Selvityshenkilöt ehdottavat muun muassa uutta vapaaehtoista sovittelumenettelyä. Ehdotusten valmistelu jatkuu kolmikantaisessa työryhmässä.

Rajariidoilla tarkoitetaan riitoja, joissa työnantaja ja työntekijäpuoli ovat eri mieltä siitä, mitä työehtosopimusta työnantajan teettämään työhön pitäisi soveltaa. 

Selvityksen mukaan rajariitoja syntyy, kun 

  • sovellettavaksi voi tulla useampia työehtosopimuksia
  • työnantajaa vaaditaan sitoutumaan uuteen työehtosopimukseen
  • työnantaja järjestäytyy uudelleen
  • ammattiliitot yhdistyvät tai muuttavat järjestöpoliittisia tavoitteitaan tai
  • työmarkkinat ovat muutoin murroksessa.


Rajariitojen syitä selvitettiin haastattelemalla työmarkkinoiden toimijoita. Selvityksen tekivät Merimies-Unionin entinen puheenjohtaja Simo Zitting ja varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Minna Etu-Seppälä.

– Kiitän selvityshenkilöitä perinpohjaisesta työstä ja konkreettisista ehdotuksista. Tästä on hyvä jatkaa valmistelua. Tavoitteemme on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa: tarjota entistä paremmat keinot ehkäistä ja ratkaista rajariitoja, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Vapaaehtoiselle sovittelulle ja osapuolten kuulemiselle isompi rooli 


Selvityshenkilöiden ehdotukset voi jakaa kolmeen ryhmään.

Ensimmäiset ehdotukset liittyvät työriitojen sovittelujärjestelmän kehittämiseen ja valtakunnansovittelijan tehtäviin. Selvityshenkilöt esittävät muun muassa, että työtaisteluilmoitukseen perustuvan sovittelun rinnalle luotaisiin vapaaehtoinen sovittelu. Se koskisi työehtosopimusten rajariitoja ja muita työriitoja. Valtakunnansovittelijalla olisi velvollisuus ryhtyä sovitteluun osapuolen tai osapuolten pyynnöstä myös tilanteissa, joissa työriitaan ei liity työtaistelun uhkaa tai sellaisen vaaraa.

Toiseksi selvityshenkilöt esittävät muutoksia kuulemismenettelyyn työtuomioistuimessa. Ehdotuksen mukaan lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten, että jos oikeudenkäynnin kuluessa esitetään vaatimuksia muun kuin kanteessa mainitun työehtosopimuksen soveltamisesta, kyseisen työehtosopimuksen osapuolille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.

Kolmanneksi selvityshenkilöt ehdottavat, että niin sanottua järjestöehdon käyttöä selkiinnytettäisiin tes-rajariitoihin kytkeytyvien työrauhahäiriöiden ehkäisemiseksi. Järjestöehdolla voidaan rajoittaa työehtosopimuksen tai sen osan soveltamista vain sopimuksen osapuolena olevan järjestön jäseniin.

Uusi kolmikantainen työryhmä jatkaa ehdotusten valmistelua


Työministeri Haatainen asettaa uuden kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan selvityshenkilöiden esityksiä.

– Konkreettisten esitysten pohjalta on hyvä jatkaa ehdotusten työstämistä työmarkkinajärjestöjen kanssa, erityisesti järjestöehdon käytön selkeytys vaatii vielä yhteistä paneutumista, ministeri Haatainen sanoo.

Työehtosopimuksiin liittyvien rajariitojen ratkaisumekanismeja ja sovittelujärjestelmän toimivuutta koskeva selvitys