Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

10.10.2019

Två passagerar-fraktfartyg under finsk flagg trafikerar mellan Finland och Estland – övriga seglar under estnisk flagg

Den finska sjöfarten fick i somras fin förstärkning då det inhemska rederiet Eckerö Line registrerade ett nytt ropax-fartyg under finsk flagg. M/s Finbo Cargo trafikerar från Nordsjö till Muuga i Estland och får bort frakt- och personbilstrafiken från centrala Helsingfors. Miljön tackar, liksom invånarna i området, när lastbilsrallyt i Västra terminalen minskar. 

I och med inflaggningen av det nya fartyget trafikerar nu två passagerar-och fraktfartyg under finsk flagg mellan Finland och Estland. Det andra av dem är Eckerö Lines M/s Finlandia. Det är den enda passagerar-bilfärjan under finsk flagg som åker mellan Helsingfors och Tallinn. Alla andra fartyg mellan Helsingfors och Tallinn är Tallink-fartyg och ett Viking Line-fartyg, M/s Viking XPRS, som alla seglar under estnisk flagg. 

Trafiken mellan Finland och Estland är livlig och de finska passagerarna spelar en viktig roll på resorna till Estland. Helsingfors och Tallinn skiljs åt av 70 km breda Finska viken, som nås via en sjöväg. Finländare och estländare har alltid åkt till andra sidan viken, och trafiken över viken kommer inte att minska även om passagerar-fraktfartygen under finsk flagg som seglar från Finland till Estland skulle flaggas ut. Passagerare finns det gott om och de skulle istället bara välja andra fartyg, som seglar under främmande flagg – antingen estnisk eller svensk. En utflaggning skulle leda till att finska sjömän skulle mista sina arbetsplatser. Finska statens arbetskraftskostnader skulle öka och de inhemska sjömanskunskaperna skulle försvinna. Det estniska rederiet Tallink betalar inte heller skatt i Finland så som inhemska Eckerö Line, som flaggar för inhemskhet. 

Försörjningsberedskapen är beroende av tillgången på varor. Fartyg som går mellan Finland och Estland transporterar en betydande mängd frakt från Finland ut i världen och tillbaka. Enbart från Baltikum kommer det 75 000 till Finland och genom Baltikum kör 125 000 lastbilar mot Finland. Det är tydligt att de två passagerar-fraktfartyg som seglar under finsk flagg på ”sjölandsvägen” mellan Finland och Baltikum är viktiga för att trygga försörjningsberedskapen. De levererar varor till den finska industrin, restauranger och andra kostföretag, affärer och därigenom till den enskilda konsumenten. Ett sinande trafikflöde skulle innebära ett ”underhållsstopp” för alla aktörer. Finland ligger på en ö och är beroende av sjötransporter. Regelbundna och förutsebara sjötransporter tryggar nationalekonomin, då aktörerna får sina varor säkert och i tid. 

Tonnaget under finsk flagg har vuxit de senaste tio åren och rederierna har kunnat registrera nya fartyg under finsk flagg i efterdyningarna av 2008 års finanskris. Alla finska nybyggnationer från 2010-talet, totalt 15 fartyg, har registrerats under finsk flagg. Dessutom har ett tjugotal begagnade fartyg som seglat under främmande flagg köpts in till Finland. 

Metoderna för att stärka det finska tonnaget har delvis baserats på politiska beslut. Regeringen och riksdagen har beslutat att förnya rederibeskattningen genom en tonnagebeskattning så att den kan konkurrera med liknande system i andra EU-länder. Kollektivavtalen har i sin tur utvecklats i en mer flexibel riktning så att de tillåter bl.a. begränsad användning av utländsk arbetskraft på lastfartyg (s.k. blandbesättningsavtal). 

Alla dessa åtgärder har bidragit till att upprätthålla och stärka den finska sjöfarten. Den finska sjöfarten består inte bara av järn, alltså tonnage, utan också av en inhemsk sjömanskår och utvecklande sjömansyrkesskicklighet samt sjöfartskunskaper i vintersjöfartsförhållanden. Finska sjöfartsbesättningar bör också lyftas fram ännu mer i den finska sjöfartspolitiken, där fokus på dokumentnivå ligger mer på teknik, tonnage, automatisering och miljö. Finland är global föregångare inom alla dessa, men vi får inte glömma de inhemska besättningarna och våra sjöfartskunskaper. 

Video: M/s Finbo Cargo - Eckerö Line flaggar för inhemskhet

Sjömannen 4/2019