Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

2.11.2022

Finlands försörjningsberedskap för sjötransporter är beroende av finsk flagg och sjöfartsstöd

Läget på Östersjön har stramats åt ytterligare i och med kriget i Ukraina. Finlands import och export – vår matförsörjning – är beroende av sjötransporter. Det vore alarmerande om det inte längre importerades eller exporterades några varor till och från Finland – inte ens livsmedel eller olja eller industriråvara – under finsk flagg.

Över 80 procent av den finska utrikeshandelns transporter äger rum till sjöss, och stödet omfattar alla 106 fartyg under finsk flagg (fartyg i handelsfartygsregistret i slutet av september 2022/Statistikcentralen). Det handlar inte bara om passagerarfartyg, utan även om fraktfartyg.

Passagerarbilfärjornas andel av de finska dagligvarutransporterna (livsmedel och läkemedel) är 60 procent och av importen 50 procent. Passagerarbilfärjor under finsk flagg tryggar också Finlands utrikeshandel över Östersjön ifall den övriga fartygstrafiken försvåras eller förhindras.

System för återbetalning av besättningskostnader i Finland

Finska rederier och sjömän finansierar sjöfartens arbetskraftskostnadsstöd av egen kraft:

Det handlar helt enkelt om att rederiet erbjuder en arbetsplats på sitt fartyg, för vilket sjömännen får sin lön och betalar skatt och pensionsskyddsavgifter, precis som övriga löntagare.

I flera EU-länder, som i Sverige och Danmark, sänker man rederiernas arbetskraftskostnader genom en s.k. nettolönsmodell. I den anmäler rederierna personalens förskottsinnehållningar till skatteförvaltningen, men redovisar dem inte till skattemyndigheten.

I Finland redovisar rederiet avgifterna till staten.

Staten återbetalar till rederierna:
- skatter
- arbetsgivarens andel av sjömanspensionsförsäkringsavgifterna och
- olycksfallsförsäkringsavgifterna.

Om stödet togs bort skulle hela det finska tonnaget – inte bara passagerarfartyg, utan också fraktfartyg – sannolikt flaggas ut, vilket skulle innebära att nästan alla finska arbetsplatser till sjöss skulle försvinna.

Finland har inte råd att förlora sitt tonnage och sina sjömän. Tvärtom, vi behöver fler.

Försörjningsberedskapscentralens beredskapschef Jukka Etelävuori påminde 2019 att passagerarfartygsstödet baseras på behovet av att stödja handelssjöfarten, inte på behovet av turism.

– Det är viktigt att ha olika typer av fartyg under finsk flagg. Om till exempel Östersjön inte var tillgänglig på grund av en krissituation skulle man kunna transportera åtminstone en del av utrikeshandelsvolymen på passagerarbilfärjor via Bottniska viken, konstaterar Jukka Etelävuori.

En avveckling av sjömansyrkeskåren och en överföring av transporterna till främmande flagg utgör en risk för Finland. Försörjningsberedskapscentralens rapport om sjöfartens försörjningsberedskap och Finlands näringsliv, Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – toimintaympäristön tarkastelu vuoteen 2030, visar att det finns relativt få yrkesverksamma inom sjöfarten för att trygga försörjningsberedskapen: vi behöver utöka antalet sjömän och tonnaget avsevärt för att bevara Finlands försörjningsberedskap.