Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

9.7.2018

Ändringar i lagstiftningen för sjömän

Den 1 juli 2018 skedde flera ändringar i sjöfartslagstiftningen. Sjöfartsbehörigheter, sjöfartsregister och sjömansläkarverksamheten samt sjöfartsutbildningslagstiftningen inkluderades i Transportservicelagen (320/2017). Lagen om fartygspersonal (1687/2009) förnyades och i den inkluderades bestämmelser från lagen om registrering av fartygspersonal (1360/2006), som samtidigt upphävdes. Den tidigare förordningen om fartygs bemanning (166/2013) ersattes helt med en ny förordning (508/2018) och Trafi publicerade en bestämmelse om behörigheter. Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg trädde i kraft i Finland med en ändrad förordning redan tidigare (5.10.2017).

Tilläggsutbildning och specialbehörigheter för personal på passagerarfartyg

Ändringar gjordes i tilläggsutbildningar för personal på passagerarfartyg enligt STCW-konventionen och trädde i kraft 1.7.2018. Den största ändringen är en introduktionsliknande utbildning som krävs av alla. Övriga utbildningar som rör personal på passagerarfartyg ändrades samtidigt till viss del. I fortsättningen är krishanteringsutbildningen (Crisis Management) den enda utbildningen för personal på passagerarfartyg enligt kapitel V i STCW som ska ges i land. Övriga utbildningar kan ges på fartyget. Myndigheterna måste godkänna bestämda utbildningar som ges på fartyget.

Specialbehörighet för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena

Samtidigt med ändringarna i utbildningar för personal på passagerarfartyg godkände IMO ändringar i STCW-konventionen, vilket innebär att specialbehörigheter krävs för däcksbefäl på fartyg som trafikerar polarområdena (norr om breddgrad 60 P och söder om breddgrad 60 E, med några undantag). Det finns två nivåer av dessa behörigheter. Dessutom måste hela personalen introduceras i särskilda förhållanden i polarområdena enligt manualen som krävs enligt polarkoden.

Sjömansläkarsystemet förnyas

Föreskriftsändringarna medför även ändringar i sjömansläkarsystemet. De mest centralaändringarna är att sjömansläkargodkännandet blir tidsbestämt samt att myndighetsbefogenheterna när det gäller att godkänna sjömansläkare och övervaka kunskaper om och beslut kring sjösäkerhet överförs från Valvira till Trafi. När ändringarna träder i kraft utökas också skyldigheten för hälsovårdsprofessionella (järnvägsläkare och -psykologer, sjömans- och luftfartsläkare) som godkänts av Trafi att trots bestämmelserna om sekretess meddela Trafi om de upptäcker att en person som har eller ansöker om tillstånd från Trafi och arbetar med sjöfart, järnvägstrafik eller luftfart inte uppfyller de krav på hälsa och handlingsförmåga som ställs på dem. 

Ändringar i lagen om sjömansregister

Sjömansregistret är i fortsättningen en del av registret för trafikärenden och dess grundbestämmelser finns i fortsättningen i lagen om transportservice. Till vissa delar finns det också bestämmelser i lagen om fartygspersonal. I lagen om fartygspersonal har ett nytt kapitel 2 a lagts till, till vilket nödvändiga bestämmelser i samband med detta flyttats från den upphävda lagen om registrering av fartygspersonal. Bestämmelserna har också förtydligats. 

Behörighetsbrev för däcksmän slutar användas

Från och med början av juli beviljar Trafi inte längre behörighetsbrev för däcksmän i inrikestrafik. Däcksmannautbildningen förblir dock densamma. I fortsättningen ska de delar i denna introduktionsliknande utbildning som ges på fartyg att repeteras när däcksmannen börjar på ett nytt fartyg. Dokumentation över utbildningen ska finnas på fartyget.

Trafi får befogenhet att övervaka att utbildningsanordnare och utbildningar följer STCW

Från och med början av juli ska Trafi övervaka och godkänna anordnare av utbildningar enligt STCW och utbildningar som krävs enligt STCW. Godkännande och övervakning av utbildare och utbildningar begränsas endast till att se till att kraven i STCW uppfylls, Undervisnings- och kulturministeriets eller Utbildningsstyrelsens befogenhet rörande allmän utbildning överförs inte till Trafi. I fortsättningen är Trafi skyldig att följa och se till att innehållet i sjömansutbildningarna uppfyller kraven i konventionen.

Specialbehörigheter för personal på IGF-fartyg

IGF-koden trädde internationellt i kraft 1.1.2017 och i samband med det inkluderades krav på specialbehörigheter för personal på IGF-fartyg i koden. Finland verkställde ändringarna sommaren 2017. IGF-koden rör fartyg som använder bränslen med låg flampunkt, som LNG eller metanol. Specialbehörigheterna gäller bara IGF-fartyg, inte alla äldre fartyg som använder LNG, såvida de inte byter bränsle. Det finns två nivåer av specialbehörighet för personal på IGF-fartyg. Grundnivån omfattar sjömän som har särskilda uppgifter i anknytning till bränsle, användning av det eller omhändertagande av det på IGF-fartyg. Villkoret för denna specialbehörighet är att man genomgått en utbildning för den. Den andra nivån är avsedd för befäl, maskinbefäl och andra personer som är direkt ansvariga för bränslesystem, bränsle eller omhändertagande av det på IGF-fartyg. För denna högre specialbehörighet behöver man en grundutbildning och påbyggnadsutbildning samt en månads sjötjänstgöring på ett IGF-fartyg. Sjötjänstgöringen måste inkludera deltagande i tre bränslepåfyllningar, varav två kan vara simulerade som en del av påbyggnadsutbildningen. I Finland kan sjötjänstgöringen ersättas av en godkänd utbildning i simulator.

Mer information om gällande föreskrifter finns på Trafis sida www.trafi.fiunder ”Sjöfart/Författningar och föreskrifter. Sektionen om behörigheter innehåller i sin tur anvisningar för hur man ansöker om behörighetsbrev och specialbehörighetscertifikat, allmän information och aktuella meddelanden.