Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

9.7.2018

Muutoksia merenkulkijoita koskevaan lainsäädäntöön

Merenkulkua koskevaan lainsäädäntöön tuli 1.7.2018 alkaen useita muutoksia. Merenkulun pätevyyksiä, rekistereitä ja merimieslääkäritoimintaa sekä merenkulun koulutukseen liittyvää lainsäädäntöä sisällytettiin Liikennepalvelulakiin (320/2017). Laivaväkilaki (1687/2009) uudistettiin ja siihen sisällytettiin säännöksiä laivaväen luetteloinnista annetusta laista (1360/2006), joka samalla kumottiin. Aiempi Miehitysasetus (166/2013) korvattiin kokonaan uudella asetuksella (508/2018) ja lisäksi Trafi julkaisi pätevyyksiä koskevan määräyksen. Jo aiemmin (5.10.2017) Suomessa tuli asetusmuutoksella voimaan IGF –alusten henkilökunnan lisäpätevyysvaatimukset.

Matkustaja-alusten henkilökunnan koulutus ja lisäpätevyydet

STCW –yleissopimuksen vaatimiin matkustaja-alusten henkilökunnan lisäkoulutuksiin tuli muutoksia, jotka tulivat kansainvälisesti voimaan 1.7.2018. Suurin muutos on kaikilta vaadittava perehdyttämisluonteinen koulutus. Muita matkustaja-aluksia koskevia koulutuksia muutettiin joiltain osin samassa yhteydessä. Jatkossa ainoa maissa annettava STCW:n V-luvun mukainen matkustaja-aluskoulutus on Kriisinhallintaa koskeva koulutus (Crisis Management). Muut koulutukset voidaan antaa aluksella. Viranomaisen on hyväksyttävä määrätyt aluksella annettavat koulutukset.

Polaarialueilla liikennöivien alusten kansipäällystön lisäpätevyydet

Samassa yhteydessä matkustaja-alusten henkilökunnan koulutusten muutoksien kanssa IMO:ssa hyväksyttiin STCW –yleissopimuksen muutokset, jotka edellyttävät polaarialueilla (muutamin poikkeuksin 60 P leveysasteen pohjoispuolella ja 60 E leveysasteen eteläpuolella) liikennöivien alusten kansipäällystöltä erityisiä lisäpätevyyksiä, joita on kahta tasoa. Lisäksi koko henkilökunta on perehdytettävä napa-alueisiin liittyviin erityisolosuhteisiin polaarikoodin vaatiman käsikirjan mukaisesti.

Merimieslääkärijärjestelmä uudistuu

Säädösmuutokset tuovat muutoksia myös merimieslääkärijärjestelmään. Keskeisimmät muutokset ovat merimieslääkärihyväksynnän muuttuminen määräaikaiseksi sekä viranomaistoimivallan siirtyminen merimieslääkärien hyväksynnän ja meriturvallisuuteen liittyvän osaamisen ja ratkaisutoiminnan valvonnan osalta Valvirasta Trafiin. Säädösmuutosten voimaantulo laajentaa myös Trafin hyväksymien terveydenhuollon ammattilaisten (rautatielääkärit ja -psykologit, merimies- ja ilmailulääkärit) velvollisuutta salassapidon estämättä ilmoittaa Trafiin, mikäli he havaitsevat, ettei merenkulun, raideliikenteen tai ilmailun parissa toimiva Trafin myöntämän henkilöluvan haltija tai hakija täytä heille asetettuja terveys- ja toimintakykyvaatimuksia. 

Merimiesrekisteriä koskevassa lainsäädännössä muutoksia

Merimiesrekisteri on jatkossa osana Liikenneasioiden rekisteriä ja sitä koskevat perussäännöt löytyvät jatkossa Liikenteen palveluista annetusta laista. Joiltain osin säännöksiä on myös laivaväkilaissa. Laivaväkilakiin on lisätty uusi 2 a luku, johon on siirretty tarvittavat säännökset tässä yhteydessä kumotusta laivaväen luetteloinnista annetusta laista. Lisäksi säännöksiä on selkeytetty.

Kansimiehen kirjasta luovutaan

Heinäkuun alusta lähtien Trafi ei enää myönnä kotimaan liikenteeseen tarkoitettuja kansimiehen pätevyyskirjoja. Kansimiesten koulutus säilyy kuitenkin ennallaan. Jatkossa tämän perehdyttämisluonteisen koulutuksen aluksella annettavat osat tulee kerrata aina kun kansimies vaihtaa uuteen alukseen. Koulutuksen antamisesta on oltava dokumentaatio aluksella.

Trafille toimivalta valvoa koulutuksen järjestäjien ja koulutusten STCW:n mukaisuutta

Heinäkuun alusta alkaen Trafi:n tulee valvoa ja hyväksyä STCW –yleissopimuksen mukaisen koulutuksen järjestäjiä sekä STCW:ssä vaadittuja koulutuksia. Kouluttajien ja koulutusten hyväksyminen ja valvonta rajoittuu vain STCW:n vaatimusten täyttämiseen, eikä Trafille siirry yleistä koulutusta koskevaa toimivaltaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai Opetushallitukselta. Jatkossa Trafin velvollisuus on seurata ja varmistaa, että merenkulkijoiden koulutuksen sisältö täyttää yleissopimuksen vaatimukset.

IGF –koodin mukaan rakennettujen alusten henkilökunnan lisäpätevyydet

IGF –koodi tuli kansainvälisesti voimaan 1.1.2017 ja siihen liittyen STCW –yleissopimukseen sisällytettiin vaatimukset IGF –alusten henkilökunnan lisäpätevyyksistä. Suomi toimeenpani muutokset kesällä 2017. IGF –koodi koskee aluksia jotka käyttävät matalan leimahduspisteen polttoaineita, kuten LNG:tä tai Metanolia. Lisäpätevyydet koskevat vain IGF –aluksia, eivät kaikkia LNG:tä käyttäviä vanhempia aluksia, elleivät ne vaihda polttoainettaan. IGF-aluksilla työskentelevien lisäpätevyyksiä on kahta eri tasoa. Perustason lisäpätevyys koskee merenkulkijoita, joilla on erityisiä tehtäviä liittyen polttoaineeseen, sen käyttämiseen tai siitä huolehtimiseen IGF-aluksilla. Tämän lisäpätevyyden saamisen ehtona on siihen liittyvän koulutuksen suorittaminen. Toinen taso on tarkoitettu päällikölle, konepäällystölle ja muille henkilöille, jotka ovat välittömässä vastuussa polttoainejärjestelmistä, polttoaineesta tai siitä huolehtimisesta IGF-aluksilla. Tähän ylempään lisäpätevyyteen tarvitaan peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen lisäksi kuukausi meripalvelua IGF-aluksella. Meripalveluun pitää kuulua osallistuminen kolmeen polttoainetäydennykseen, joista kaksi voi olla simuloituja osana lisäkoulutusta. Suomessa hyväksytään meripalvelun korvaaminen hyväksytyllä, simulaattorissa tehtävällä koulutuksella.

Lisätietoja voimassa olevista säädöksistä löytyy Trafin sivuilta www.trafi.fi. valitsemalla ”Merenkulku”/ ”säädökset”. Pätevyyksiä koskevassa osiossa taas on pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten hakemisohjeita, yleistä tietoa sekä ajankohtaista tiedotusta.