Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

3.5.2018

Ämbetsstrukturen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde reformeras

Regeringen föreslår att Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikationsverket. Det nuvarande Trafikverket fortsätter sin verksamhet som Trafikledsverket. Regeringen lämnade riksdagen en proposition i ärendet den 3 maj 2018. I propositionen ingår förslag till lagar om själva ämbetsverken, en lag om införande av dem samt ytterligare nästan 90 lagar genom vilka reformen ska genomföras.

Reformen är ett svar på brytningen inom transport- och kommunikationssektorn. Digitaliseringen, tjänstefieringen, robotiseringen och den växande betydelsen av information omformar kundernas behov och de krav som ställs på transportnätet.

Strukturerna på kommunikationsministeriets förvaltningsområde ändras för att möjliggöra ännu bättre service, affärsmiljö och utnyttjande av information än tidigare. Reformen är ett led i regeringens mål att ta fram nya digitala trafiktjänster. Syftet med den föreslagna lagen är också att säkerställa tillförlitliga och smidiga transport- och kommunikationsnät, att avveckla reglering och att öka förvaltningens produktivitet och effektivitet genom en mångsidigare och effektivare användning av resurserna och den kompetens som finns vid ämbetsverken.

Inom området kommunikation ska det nya Transport- och kommunikationsverket verket ansvara för det nuvarande Kommunikationsverkets uppgifter. Inom området trafik och transporter ska det nya ämbetsverket svara för Trafiksäkerhetsverket Trafis uppgifter och dessutom en del uppgifter som överförs från det nuvarande Trafikverket. Det gäller bl.a. uppgifter som anknyter till att utveckla kollektivtrafiken, till att ordna sjökartläggningen och till att bevilja stöd till handelsfartyg.

Det nuvarande Trafikverkets namn ändras till Trafikledsverket, men i övrigt fortsätter verket sin verksamhet utan avbrott. Trafikledsverket blir en stark beställarorganisation som koncentrerar sig på att planera, utveckla och underhålla transportlederna för vägtrafik, spårtrafik och sjöfart samt på att samordna trafiken och markanvändningen. Av verkets uppgifter överförs till Transport- och kommunikationsverket alla de uppgifter som inte har någon direkt koppling till trafikledshållningen.

Trafikverkets nuvarande tjänster för trafikstyrning och trafikledning (ledning av väg- och järnvägstrafiken samt sjöfarten) ombildas till ett aktiebolag och uppgifterna överförs till det bolag för statliga specialuppgifter som bildas. Regeringens proposition med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag (RP 34/2018 rd) överlämnades till riksdagen den 5 april 2018. Avsikten är att det nya verket för trafikstyrning ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

Regeringen föreslår att en införandelagen ska träda i kraft så fort som möjligt. Till övriga delar är det meningen att lagarna och de överföringar av personal och uppgifter som ingår i dem ska träda i kraft den 1 januari 2019. Med tanke på förberedande åtgärder föreslås det att generaldirektören för det nya Transport- och kommunikationsverket ska kunna utnämnas med tillträde den 1 oktober 2018.

Ämbetsverksreformen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde har beretts i samverkan med intressentgrupper inom området och de anställda vid ämbetsverken. Kommunikationsministeriet har noggrant gått igenom den respons som kommit in när propositionsutkastet var på remiss eller på diskussionsmöten och i mån av möjlighet beaktat responsen i den slutliga propositionen.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (dagordning för plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.