Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

29.4.2020

Försörjningsberedskapscentralen transporterar med M/S Rosella och M/S Gabriella i en månad till

Försörjningsberedskapscentralen meddelade den 29.4.2020 att man förlänger kontrakten som gjorts om försörjningsberedskapstransporter med M/S Rosella och M/S Gabriella med en månad, så att transporterna kan fortsätta. De nya avtalen är i kraft till slutet av maj 2020. 

Avtalen betyder att trafiken mellan Mariehamn och Kapellskär fortsätter med Viking Lines M/S Rosella och mellan Helsingfors och Tallinn med M/S Gabriella. Två fartyg erbjuder arbetsplatser för finländska sjömän, rederier och det finländska samhället. 

Åtta fartyg tryggar Finlands försörjningsberedskapstransporter


Finlands försörjningsberedskapstransporter tryggas för närvarande med åtta fartyg. Försörjningsberedskapscentralen har engagerat fyra av Viking Lines fartyg för uppdraget: M/S Rosella, M/S Gabriella, M/S Viking Grace och M/S Amorella

Eckerö Line deltar i försörjningstransporterna med M/S Finlandia mellan Helsingfors och Tallinn. 

I Vasa gör Wasa Lines M/S Wasa Express en betydande insats som fraktfartyg.

Av Tallink Siljas fartyg har Försörjningsberedskapscentralen engagerat M/S Baltic Princess som seglar under finsk flagg och M/S Galaxy som seglar under svensk.  

Försörjningsberedskapscentralen stöder ekonomiskt Tallinks M/S Megastar som seglar under estnisk flagg.

Sjöfartsorganisationerna kritiserar kraftigt det ekonomiska stödet till Estland och Sverige


Sjöfarts-Unionen och sjöfartens organisationer kritiserar kraftigt att Försörjningsberedskapscentralen ekonomiskt stöder fartyg som inte seglar under finsk flagg. Centralens verksamhet finansieras med skattemedel varför det inte på något sätt kan motiveras att man ekonomiskt stöder grannstaterna. 

Varje stat skall själv bygga sitt skattesystem och samla in sina skatter och inkomster för att finansiera samhällets verksamhet. Nu stöder Finland genom sjöfartens Estland (M/S Megastar) och Sverige (M/S Galaxy). Samtidigt är de finska passagerarfartygen  M/S Mariella och M/S Silja Serenade utan uppdrag och besättningarna permitterade. 

Staten bör garantera fartygsfinansiering för att rederierna vågar investera i Finland


Det har nyligen skrivits i offentligheten att fartygens ägare och ägares hemland är viktiga för försörjningstryggheten. Det här är en viktig angelägenhet som statsmakten i Finland noga bör lägga på minnet. Det bör skapas förutsättningar för att rederierna kan investera i Finland. Det finns en vilja att investera men det är svårt att få kapital via bankerna. Det finns redan ett praktiskt redskap för att lösa problemet: statliga garantier för fartygsinvesteringar. Motsvarande system används redan i Sverige (Svenska Skeppshypotek). Det har gett vår grannstats sjöfartsnäring ett lyft och fått dess tonnage att växa igen. Det har till och med grundats helt nya rederier. 

Det går i det stora hela utmärkt för svensk sjöfart just nu och svenska fartyg konkurrerar kraftigt med finländska. Tråkigt nog har frakter till exempel från finska västkustens hamnar förlorats.  Där tar svenska fartyg, exempelvis från rederiet Wallenius-SOL, ombord den finska industrins produkter. 

När Finland efter coronakrisen börjar återuppbygga landet och man överväger stora investeringar i industrin bör man också tänka på logistiken och den finska handelsflottan. Fabriken och dess logistik från Finland ända till utländsk hamn är en hel transportkedja. Konsumenterna tänker i dag allt mera på att också transporterna skall skötas miljövänligt och att goda arbetsvillkor gäller. 

Än en gång: ”Bara finsk flagg kan man alltid lita på”


För landets försörjningstrygghet är fartygets flaggstat, d v s finsk flagg, ännu viktigare än ägarskapet. Flottiljamiralen i avsked Bo Österlund har gjort en doktorsavhandling (2019)  på frågan, och dess huvudbudskap är att ”bara Finlands flagga är något att lita på i tider av kris och undantag”. 

Doktorn i militärvetenskap flottiljamiralen Bo Österlund har ett budskap som i dagens kritiska och känsliga världsläge är mera angeläget än någonsin. Det går lätt och snabbt att i ett krisläge flytta bort ett fartyg som seglar under utländsk flagg, men fartyg under finsk flagg är finländska och dem kan staten ta kommando över om det blir kris. Det har man också förstått på Kommunikationsministeriet. Trafikminister Timo Harakka sade i tidningen Sjömannen 2/2020:

- Myndigheternas möjligheter att i fall av allvarliga störningar ingripa i fartygstrafiken och styra sjötransporterna är allra bäst om fartygen seglar under finsk flagg. 

Det finns inga garantier för att ett fartyg under svensk eller estnisk flagg skulle hjälpa Finland i en nödsituation som ju kan vara värre än coronaepidemin. De fartygen är då i respektive lands register och hemländerna kan ta dem i anspråk för egna uppdrag som det säkert inte råder någon brist på. 

Sålunda bör beslutsfattare som handhar Finlands försörjningsberedskap pränta in saken i sina sinnen med gyllene bokstäver. Fastän man nu med hänvisning till coronakrisen tagit beslut i stor brådska, så är det dags att ändra kurs och lotsa in fartyget i farleden igen. Det kan uppstå större omvälvningar och nya kriser under kommande decennier. Det finns en kraft som är större än Herrens fruktan, och det är den kalla realiteten att i nödens stund så är det bara Finlands flagga man kan lita på i sjöfarten.