Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

5.10.2017

Transport av farligt gods i hamnarna är föremål för arbetarskyddstillsyn: kunskapen om olycksfall måste förbättras


Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Södra Finland

Transport av farligt gods och tillfällig lagring har i år varit föremål för särskild övervakning i hamnarna i södra Finland. I inspektionerna har det konstaterats att kunskapen om olycksfall kan förbättras, t.ex. vetskapen om var transportenheterna med farligt gods står och om trafikarrangemangen i hamnarna. Föremål för tillsynen har varit hamnbolag, hamnoperatörer, speditionsföretag, transportbolag och rederiers och myndigheters verksamhetsställen.

Observationerna i samband med inspektionerna visar att aktörerna inte har tillräckliga kuskaper och information om åtgärderna vid olyckor och i farliga situationer.

"Alla aktörer inklusive enskilda arbetstagare ska ha den utbildning som behövs för att kunna handla rätt när en olycka sker. Alla ska kunna handla så att samarbetet vid en olycka fungerar och informationen når ut till de andra aktörerna. Läckagen, bränder och explosioner är sällsynta i hamnar, men om de inträffar kan de medföra avsevärd fara för arbetstagare och i värsta fall en storolycka", påminner arbetarskyddsinspektör Kari Suvela vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I tillsynen fastställdes att hamninnehavaren och verksamhetsutövarna inte alltid visste var containrar och släp med farligt gods står på hamnområdet.

"T.ex. om en brand bryter ut, måste man veta, var de övriga enheterna med farligt gods står. Aktörerna ska också ha kunskap om enheter med farligt gods ombord på fartyg", säger Suvela.

Det konstaterades också försummelser som ökar olycksfallsrisken i samband med trafikarrangemangen. Överenskomna hastighetsbegränsningar och rutter följs inte på hamnområdet. I plankorsningar körde man ofta för fort och frisiktsområdet var dåligt.

Förutom brister fanns det också förhållanden att berömma: i en del hamnar genomförs regelbundet övningar tillsammans med räddningsmyndigheterna så att allas, allt från arbetstagares till aktörers kunskaper hålls uppdaterade.

De nya bränslena (t.ex. LNG) förutsätter ett tillräckligt skyddsområde vid bunkring, dvs. när fartygen tankar och det är viktigt att beakta olycksfallsrisken längs med transportfordonets rutt. En del av hamnarna hade redan uppmärksammat det här genom att göra en riskbedömning och utarbeta anvisningar.


**************
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.