Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

19.2.2021

Det föreslås en förlängning av giltighetstiden för behörighetsbrev för fartygspersonal

Kommunikationsministeriets meddelande 18.2.2021

Regeringen föreslår en förlängning av giltighetstiden för tidsbegränsade behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal på grund av läget som orsakats av coronaepidemin. Dessutom ska man förlänga det undantag som gör det möjligt att bevilja dispens från den specialbehörighet som krävs för att arbeta på ett fartyg. Undantagen är temporära.

Regeringen lämnade den 18 februari 2021 en proposition med förslag till ändring av lagarna i ärendet.

Enligt propositionen ska giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som upphör senast den 30 juni 2021 förlängas utan särskild ansökan i sex månader från den tidpunkt då de upphör att gälla. Under samma tidsperiod kan Transport- och kommunikationsverket på ansökan av en redare bevilja dispens från kravet på specialbehörighet. Giltighetstiden för behörigheter och dispenser ska således löpa ut senast den 30 december 2021.

Genom de ändringar som gäller fartygspersonalens behörighet strävar man efter att trygga kontinuiteten i sjöfarten och bedrivandet av näringar i anslutning till sjöfarten i den undantagssituation som coronaepidemin orsakat. Genom ändringarna strävar man också efter att säkerställa ett tillräckligt antal kompetenta sjömän under epidemin.

Samtidigt föreslås det att behörighetsvillkoren för sjömansläkare och järnvägsläkare i lagen om transportservice ska ändras. Villkoren preciseras så att behörigheten inte kan beviljas en person vars rätt att utöva läkaryrket har begränsats på ett sätt som inskränker möjligheterna att arbeta som järnvägs- eller sjömansläkare.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Det föreslås att 109 a § i lagen om transportservice och 13 § 4 mom. i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg ska gälla till och med den 30 juni 2021.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.