Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

2.6.2023

Pacta sunt servanda. Sopimus sitoo.

Merimies-lehti 3/2023, pääkirjoitus

Sopimuksen perusajatus on se, että tehdessään sopimuksen osapuolet ryhtyvät sopimussuhteeseen ja sitoutuvat sopimuksen sisällön noudattamiseen ja toteuttamiseen. Sopimusta ja siihen perustuvaa yhteisymmärrystä ja luottamusta kunnioitetaan.

Työehtosopimus on sopimus.

Työehtosopimus on joko normaali- tai yleissitovuuden perusteella noudatettava, useimmiten varsin looginen ja johdonmukainen kokonaisuus ehtoja ja määräyksiä. Se ei ole vihkonen suositusluonteisia ohjeita, jotka noudatetaan hyötyharkinnan jälkeen tai voidaan jättää huomioon ottamatta aina tarvittaessa tai sopivan tilaisuuden tullen.

Työehtosopimuksiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita kuten esimerkiksi lojaliteettiperiaatetta. Sen mukaan sopimuksen osapuolten tulee sopimusta soveltaessaan ja tulkitessaan ottaa huomioon myös toisen osapuolen - ja tämän jäsenten - etu.

Työehtosopimuksen, kuten työsopimuksenkin, ero muihin sopimuksiin on se, että niiden taustalla ja pohjana on työoikeudellinen lainsäädäntö. Työlainsäädäntö on luonteeltaan pakottavaa tai toisin sopimisen sallivaa. Lain pakottavuus tarkoittaa, että pakottavan lainkirjaimen vastainen sopimusehto on mitätön. Näin säädetään esimerkiksi merityösopimuslaissa. Laki on säädetty pakottavaksi työntekijän suojaksi. Suomen työoikeuden tärkein periaate onkin heikomman osapuolen eli työntekijän suoja. Sitä on sovellettava lakipykäliä - ja myös muita työehtoja - tulkittaessa.

Olipa työehtosopimuksella sovittu lainsäädännöstä poiketen tai sitä täydentäen, on aina muistettava, että työehtosopimus rakentuu työlainsäädännön perustalle. Esimerkiksi työaikaa koskeva sääntely on työehtosopimuksen taustalla aina ja siinäkin tapauksessa, kun siihen ei ole erikseen suoraan viitattu. Jos työehtosopimuksessa ei ole jotakin ”kielletty” tai jätetty mainitsematta, työnantaja ei voi ratkaista asiaa mielensä mukaan ottamatta huomioon työlainsäädäntöä ja vallitsevaa oikeuskäytäntöä.  

Työlainsäädännön erityispiirteisiin kuuluu sekin, että laissa määritellään työehtosopimusosapuolten valtuudet ja mahdollisuudet sopia työehtosopimuksella toisin lain määräyksistä. Tällainen sopimuskompetenssi on annettu esimerkiksi merityösopimuslaissa vain ja ainoastaan valtakunnallisille eli koko maan kattavasti toimiville työmarkkinaosapuolille. Ne asiat tai asiakokonaisuudet, joista työehtosopimuksella voidaan sopia toisin, on määritelty laissa aina tarkkaan ja tyhjentävästi. Syy tähän on se, että tämä toisin sopiminen voi pätevästi ja kaupankäynnin tuloksena johtaa myös työntekijän näkökulmasta heikompaan työehtojen tasoon kuin mitä puhtaasti lakia soveltaen tulisi noudatettavaksi. Kenellä tahansa ei tätä oikeutta siis ole.

Lain soveltamisala ei kuulu niihin määräyksiin, joista työehtosopimusosapuolet voivat sopia toisin. Toisin sanoen, sellaista työehtosopimusta, joka perustuu merityöaikalakiin, ei voida soveltaa kotimaanliikenteessä operoivalla aluksella työskentelevien työsuhteissa. Piste.

Aina silloin tällöin, vaikka näin kesän kunniaksi, on hyvä palata perusasioiden äärelle. Muistutuksena niin itselle kuin kaikille työehtosopimusosapuolille. Niinku.

Pacta sunt servanda. Sopimus sitoo. Siis myös se TES.

Sannaleena Kallio
sannaleena.kallio@smu.fi