Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

4.3.2020

Meriteollisuus: Suomen meriklusterin vahva kasvu jatkui vuonna 2018

Meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto nousi 14,3 miljardiin euroon vuonna 2018*. Kasvu on jatkunut kahdeksan vuotta peräkkäin ja edelliseen vuoteen verrattuna sitä oli 5,0 %.

Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä nousi 49 600 henkilöön.

Meriteollisuusyritysten kokonaisliikevaihto oli 9,1 mrd. euroa. Meriteollisuudessa liikevaihdon kasvu oli erityisen suurta, sillä liikevaihto oli 9,8 % suurempi kuin vuonna 2017. Meriteollisuusyritykset työllistivät vuonna 2018 yhteensä 30 600 henkilöä merisektoriin liittyvässä liiketoiminnassaan.

Suurimpien telakoiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi lähes 30 %. Offshore-liiketoiminnan heikko markkinatilanne sen sijaan jatkui yhä. Vuoden 2019 luvuissa positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen vahvana laivanrakennuksen osalta.

Varustamoiden ja muiden merenkulkuelinkeinojen liikevaihto 3,3 miljardia euroa

Varustamoiden ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen muodostaman toimialaryhmän liikevaihto oli 3,3 mrd. euroa. Luku oli jonkin verran pienempi kuin edellisen vuoden luku, mutta lasku johtui pääosin tarkentuneesta yritysten tilinpäätöstietojen analysoinnista. Erot eri rahtimarkkinoiden kehityksessä ovat kuitenkin nähtävissä ja esimerkiksi matkustaja-autolauttaliikenteessä liikevaihto laski.


 

Satamat

Satamatoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,6 miljardiin euroon. Satamissa käsiteltiin edellistä vuotta enemmän tavaraa ulkomaan merikuljetusten määrän kasvaessa 5,1 %.

Meriteollisuudessa ja satamatoiminnoissa henkilöstömäärä kasvoi vajaat 6 prosenttia. Merenkulkuelinkeinojen osalta muutosta ei voida tilastollisesti pätevästi esittää laskentaperusteiden muutosten vuoksi.

*****************************

*Tarkastelussa oli mukana 1 866 Suomeen rekisteröityä osakeyhtiömuotoista yritystä, jotka ovat toimittaneet tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin

Meriklusterin tunnuslukujen päivitystyö on toteutettu osana Meritietoportaali-hanketta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

Vuoden 2019 luvut tullaan julkaisemaan loka-marraskuussa 2020.

Lähde: Meriteollisuus, tiedote 3.3.2020