Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

28.11.2019

Työtaisteluavustus ja sen hakeminen

Avustuksen maksamisen edellytykset

Mikäli työnantaja ei maksa työtaistelun ajalta palkkaa, Merimies-Unioni maksaa jäsenilleen työtaisteluavustusta. Tämän lisäksi Merimies-Unioni korvaa jäsenelle työtaistelun johdosta aiheutuneet matkakulut.

1.  Avustukseen ovat oikeutettuja ne Merimies-Unionin jäsenet, jotka työnseisauksen johdosta jäävät ilman palkkaa.

2.  Jos jäsen on palkallisella vapaavuorolla, vuosilomalla tai sairaslomalla työtaistelun alkaessa, sen kestoajalta ei makseta työtaisteluavustusta.

3.  Jäsenellä, jonka kanssa on sovittu/luvattu määräaikaisesta työstä, mutta joka jäi toteutumatta työtaistelun johdosta, on oikeus avustukseen.

4.  Jäsenelle, jolla on yli kolmen (3) kuukauden jäsenmaksurästiä ilman pätevää syytä, ei makseta avustusta.

5.  Avustus maksetaan kaikille samansuuruisena jäsenyysajasta, huoltovelvollisuudesta ja ko. päivän työvuoron pituudesta riippumatta.

6.  Korvausta ei makseta muista jäsenelle työtaistelun aikana aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

Avustuksen hakeminen

1.  Avustusta voi hakea vasta palkkapäivän jälkeen eli kun on selvillä, miltä ajalta työnantaja ei ole maksanut palkkaa ja mitkä matkakustannukset ovat jääneet korvaamatta. Jäsenen on tarkastettava työtaistelun jälkeinen palkkalaskelma huolellisesti. Tarvittaessa luottamusmiehet avustavat palkkalaskelman tarkastamisessa.

2.  Matkakustannukset alukselta kotiin ja kotoa alukselle korvataan toteutuneiden kulujen ja työehtosopimuksen määräysten (ajokilometrit) mukaan, mikäli työnantaja ei ole korvannut niitä. Hakemukseen on liitettävä kopiot matkalipuista tai kuiteista tai jokin muu luotettava selvitys syntyneistä kustannuksista (esim. screenshot) tai ajokilometreistä (lähtö- ja saapumispaikka, ajetut kilometrit).

3.  Avustusta hakevan on täytettävä työtaisteluavustuslomake, joka on tulostettavissa Unionin kotisivuilta tai saatavissa luottamusmieheltä tai Merimies-Unionin toimistolta.

4.  Hakemukseen liitetään palkkalaskelma sekä selvitys matkakustannuksista kuitteineen. Tuntipalkkaisen työntekijän on liitettävä myös työvuorolista, josta käy ilmi työtaistelun vuoksi toteutumattomat työvuorot. Määräaikaisen työntekijän, jonka työsuhde ei toteutunut (osin tai kokonaisuudessaan) työtaistelun takia, on toimitettava luotettava selvitys toteutumattomista työpäivistä. Verokorttia ei tarvitse liittää hakemukseen.

5.  Täytetty hakemuslomake toimitetaan pääluottamusmiehelle tai varapääluottamusmiehelle. Hakemus voidaan lähettää myös postitse Merimies-Unionin toimistoon Helsinkiin tai skannattuna sähköpostitse osoitteella jasenrekisteri@smu.fi.

6.  Avustushakemukset, jotka ovat saapuneet Merimies-Unioniin 29.2.2020 mennessä, käsitellään. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei enää käsitellä.

7.  Hakemukset käsitellään viipymättä. Avustus pyritään maksamaan jäsenen antamalle pankkitilille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Merimies-Unioni on vastaanottanut hakemuksen ja tarvittavat liitteet ja muun selvityksen.

Avustuksen suuruus ja aika, jolta sitä maksetaan 

1.  Avustus maksetaan ensimmäisen työtaisteluvuorokauden alusta.

2.  Avustuksen suuruus on 68 €/päivä, josta verottoman työtaisteluavustuksen osuus on 16 €/päivä. Se maksetaan kaikilta viikon päiviltä (merenkulkijat) tai arkipäiviltä tai ennalta annetun työvuoroluettelon mukaisilta päiviltä (maissa työskentelevät).

3.  Lakkoavustuksen (68 €) verollista osuutta (52 €) verotetaan verohallinnon ohjeiden mukaisen 35% mukaan. Verokorttia ei tarvitse toimittaa avustushakemuksen yhteydessä.

Epäselvissä tapauksissa käänny luottamusmiehen tai Merimies-Unionin henkilökunnan puoleen.