Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

28.11.2019

Strejkbidrag och ansökan

Förutsättningar för utbetalning

Ifall din arbetstagare inte betalar lön under strejken (arbetskonflikten), betalar Sjömans-Unionen ett strejkbidrag till sina medlemmar. Utöver detta ersätter Sjömans-Unionen sådana extra resekostnader som förorsakats av strejken.

1.  Rätt till bidraget har sådana medlemmar av Sjömans-Unionen som av en direkt följd av strejken är utan lön.

2. Ifall sökande är på betald ledighet, semester eller sjukledighet vid inledningen av strejken, betalas inget bidrag för den perioden som ifrågavarande frånvaro gäller.

3.  En medlem, med vilken det har överenskommits om eller till vilken det har lovats ett tidsbundet arbete, men som en följd av strejken förblev oförverkligat, har rätt till bidraget.

4.  Till medlem, som har ett avbrott i medlemsavgifterna utan giltig orsak och som sträcker sig längre tillbaka än tre (3) månader, betalas inte bidraget.

5.  Bidraget till sin storlek betalas till samtliga medlemmar oberoende av medlemstid, försörjningsplikt och längden på dagens arbetsskift.

6.  Ersättning betalas inte för sådana övriga extra kostnader som uppstått för medlemmen under strejken.

Ansökan om bidrag

1.  Bidraget kan ansökas först efter lönebetalningsdagen, då det står klart för vilken period arbetsgivaren inte har betalat lön samt vilka resekostnader som inte har blivit ersatta. Medlemmen ska efter strejken kontrollera sin lönespecifikation omsorgsfullt. Vid behov kan förtroendemännen hjälpa till vid granskningen av lönespecifikationen.

2.  Reskostnaderna från fartyget hem och hemifrån till fartyget ersätts enligt verkliga kostnader och i enlighet med kollektivavtalets regler (körkilometer), ifall arbetsgivaren inte har ersatt dessa. Till ansökan ska bifogas kopior av resebiljetterna eller kvittona eller annan tillförlitlig utredning över uppstådda kostnader (t.ex. screenshot) eller körkilometrar (plats för avresa och ankomst, körda kilometrar).

3.  Den som ansöker om bidraget ska fylla i en strejkbidragsblankett, som kan printas ut från Unionens hemsida eller fås av förtroendemännen eller från Sjömans-Unionens kontor.

4.  Till ansökan bifogas även lönespecifikation samt utredning över resekostnaderna inklusive kvitton. Timanställda behöver även bifoga kopia på arbetsturlistan, ur vilken det framgår vilka arbetsturer som inte förverkligats pga. strejken. Den tidsbundna arbetstagaren, vars arbetsförhållande inte förverkligades (delvis eller i sin helhet) pga. strejken, ska även bifoga en tillförlitlig utredning över oförverkligade arbetsdagar. Skattekort behöver inte bifogas.

5.  Den ifyllda ansökningsblanketten lämnas till huvudförtroendemannen eller vicehuvudförtroendemannen. Ansökan kan även skickas per post direkt till Sjömans-Unionens kontor i Helsingfors eller i skannad version till jasenrekisteri@smu.fi.

6.  Bidragsansökningar som anländer till Sjömans-Unionen före den 29.2.2020 behandlas. Ansökningar som inkommer efter detta behandlas inte längre.

7.  Ansökningarna behandlas utan fördröjning. Man strävar till att betala ut bidraget till det av medlemmen angivna bankkontot inom två (2) veckor från det att Sjömans-Unionen har mottagit ansökan inklusive nödvändiga bilagor och övrig utredning.

Storleken av bidraget

1.  Bidraget betalas från och med det första dygnet då strejken inleds.

2.  Bidragets storlek är 68 €/dag, av vilken den skattefria bidragsdelen är 16 €/dag. Bidraget betalas för alla kalenderveckans dagar (sjöfarare) eller för vardagar eller enligt på förhand uppgjort schema över arbetsdagar/-turer (landanställda).

3.  Strejkbidragets (68 €) skattepliktiga del (52 €) beskattas med 35% i enlighet med skattemyndighetens anvisningar. Man behöver inte skicka in skattekort i samband med ansökningen.

Vid oklarheter vänd dig till förtroendemannen eller till Sjömans-Unionens personal.